بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (33-45)

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی , عباس تنهائیان , پریا رهنماوثوق , مرجان ازغندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی بیوتیک های رایج منجر به یافتن ترکیبات ضد میکروبی جدید شده است. پپتیدهای ضد میکروبی یکی از گزینه های مناسب برای جایگزینی آنتی بیوتیک های موجود می باشند. لازیوگلوسین ها گروهی از پپتیدهای زیست فعال می باشند که در مطالعه حاضر، عملکرد ضد میکروبی پپتید نوترکیب لازیوگلوسین ɪɪɪ بر پنج عامل بیماری‌زای باکتریایی غذایی (باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، انتروکوکوس فکالیس، لیستریا مونوسیتوژنز و اشرشیا کلی) و همچنین بررسی دوز سمیت آن بر یک رده سلول انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حکایت از عملکرد ضد میکروبی مناسب پپتید نوترکیب دارد به صورتی که حداقل غلظت بازدارندگی(MIC ) و کمترین غلظت کشندگی(MBC) پپتید لازیوگلوسین ɪɪɪ بر باکتری های مورد آزمون به ترتیب در محدوده µg/ml 625/8-851/3 و µg/ml 406/15-703/7 بود. نتایج حاکی از آن بود که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را به این پپتید دارد به طوری که مقادیر MIC و MBC آن به ترتیب 851/3 و 703/7 بود. غلظتی از پپتید که اثر سمی بر روی سلول های کلیه جنین انسان نشان داد (1652 µg/ml) به مراتب بیشتر از مقادیر MIC و MBC بدست آمده بود. نتایج این مطالعه نشان داد خاصیت باکتری کشی این پپتید با آنتی بیوتیک های رایج قابل رقابت می باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: پپتید لازیوگلوسین ɪɪɪ, پپتید ضد میکروبی, سمیت سلولی, پاتوژن غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071199,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر and تنهائیان, عباس and رهنماوثوق, پریا and ازغندی, مرجان},
title = {بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6500},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {کلمات کلیدی: پپتید لازیوگلوسین ɪɪɪ، پپتید ضد میکروبی، سمیت سلولی، پاتوژن غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A تنهائیان, عباس
%A رهنماوثوق, پریا
%A ازغندی, مرجان
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2018

[Download]