پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (3), سال (2016-7) , صفحات (184-203)

عنوان : ( چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , مریم اسکافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سعدی یکی از اندیشمندان اجتماعی است که بررسی اندیشه های وی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی است. روش تحقیق در این مقاله از تفهم ساختاری با استفاده از ادغام مستقیم در مجموعه‌هااست. این مقاله از جنبه نظری، بر پایه نظام اجتماعی پارسونز بنا شده است. در این مقاله، حکایت‌های باب اول تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سعدی با استفاده از حکایت و گفتار نرم و شیرین که، در قالب موقعیتها و شخصیتهای مختلف داستان، در تنوعی از کنش‌های متقابل با یکدیگر طراحی کرده است، تلاش کرده است شاهان را به انتقاد بکشد و وضعیت جامعه و ناامنی شدید مربوط به اقشار مختلف رعیت و سپاهیان و سقوط حکومتِ ناشی از این ناامنی را به شاه گوشزد نماید. وی با استفاد ه از، فرایند مرحله­ای بسیار ظریف و زیرکانه توانسته است به این هدف برسد.

کلمات کلیدی

ناامنی سیاسی؛ رعیت؛ سپاهی؛ سقوط شاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071205,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and مریم اسکافی},
title = {چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-790X},
pages = {184--203},
numpages = {19},
keywords = {ناامنی سیاسی؛ رعیت؛ سپاهی؛ سقوط شاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A مریم اسکافی
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2016

[Download]