هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی , علی جوادمنش , سجاد حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات مؤلفه های مورفولوژی در روده کوچک در جوجه های نر نژاد راس 308 بود. بمنظور برآورد این تغییرات 400 قطعه جوجه نژاد راس 308 با میانگین وزن 35 گرم در بهمن ماه سال 1396 در مرکز تحقیقات دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهد، آنالیز گردید. بدین منظور از 3 نوع مکمل با خاصیت ضد میکروبی برای آزمایش مورد نظر استفاده شد. نتایج مربوط به مصرف مکمل های ضد میکروبی نشان می دهد که مصرف مکمل پروبیوتیکی به صورت معنی داری در افزایش ارتفاع پرزه نقش داشته و همچنین تیمارهای اکسی تتراسایکلین و مکمل گیاهی به میزان بیش تری نسبت به گروه شاهد بر میزان عمق کریپت ها معنیدار بودهاند و کمتر نسبت به تیمار پروبیوتیک معنی دار نبوده اند.

کلمات کلیدی

, مکمل ضدمیکروبی, مورفولوژی روده کوچک, راس 30
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071206,
author = {مجیدزاده هروی, رضا and جوادمنش, علی and حسن زاده, سجاد},
title = {تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {مکمل ضدمیکروبی، مورفولوژی روده کوچک، راس 30},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
%A مجیدزاده هروی, رضا
%A جوادمنش, علی
%A حسن زاده, سجاد
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]