به زراعی کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (61-73)

عنوان : ( تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی )

نویسندگان: محمود شور , حمیدرضا ذکاوتی , حمید روحانی , فاضل فاضل کاخکی , ابراهیم گنجی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت قاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 95 تا 97 به انجام رسید. تیمارهای خشکی شامل آبیاری 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و تیمار قارچ T.harzianum 65 شامل سه سطح 20، 10 و صفر درصد قارچ در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که تنش خشکی باعث افزایش مقادیر آنتی اکسیدان، کلروفیل کل و پرولین شد و تاثیر منفی و معناداری بر مقدار وزن تر و خشک ریشه و زیست توده، محتوای رطوبت نسبی آب برگ، قطر گلچه و تعداد گلچه بازشده داشت اما قارچ تریکودرما تا حد زیادی این اثرات منفی را تعدیل نمود. بیشترین مقدار کلروفیل کل و رطوبت نسبی آب برگ به ترتیب با مقدار 04/1 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ و 2/85 درصد در نمونه 10 قارچ به دست آمد که اختلاف معناداری با سطح 20 درصد قارچ نداشت. در سایر صفات بیشترین مقادیر مربوط به سطح 20 درصد قارچ بوده است. از آنجا که قارچ تریکودرما ضمن کاهش اثرات تنش خشکی، باعث افزایش رشد رویشی و افزایش تعداد گلچه بازشده که به عنوان عامل مهم در بازارپسندی گل مریم می باشد، شده است می توان به عنوان عاملی بیولوژیک در افزایش کیفیت گل مریم در شرایط مشابه پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

, تعداد گلچه, تنش خشکی, قارچ تریکودرما, گل مریم, مورفوفیزیولوژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071212,
author = {شور, محمود and ذکاوتی, حمیدرضا and روحانی, حمید and فاضل فاضل کاخکی and ابراهیم گنجی مقدم},
title = {تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2019},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8337},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {تعداد گلچه، تنش خشکی، قارچ تریکودرما، گل مریم، مورفوفیزیولوژیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی
%A شور, محمود
%A ذکاوتی, حمیدرضا
%A روحانی, حمید
%A فاضل فاضل کاخکی
%A ابراهیم گنجی مقدم
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2019

[Download]