چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری , 2016-12-27

عنوان : ( برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی )

نویسندگان: آزاده رضائی پژند , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب رفتار از عاملهای مهم تحلیل ناخطی سازه زیر اثر زمین لرزههای شدید است. ضریب رفتار، مقدار انرژی جذب شده ناشی از مقاومت سازه را مشخص میکند. برآورد دقیقتر این ضریب، منجربه تعیین دقیقتر مقاومت سازه خواهد شد. در این مقاله، نخست، سه قاب خمشی متوسط بتنی 3 ،6 و 10 طبقه با نرمافزار SAP2000 و بدون اثر میراگر طرح میشوند. سپس، با نرمافزار Struct Seismo و وارد کردن میراگر تحلیل میگردد. بدین منظور، این قابها یک بار بدون میراگر و بار دیگر با میراگرهای لزجی زیر اثر تحلیلهای استاتیکی غیرخطی بارافزون و تاریخچهی زمانی غیرخطی قرار میگیرند. ضریب رفتار این سازهها برای هر حالت به دست آمده و با یکدیگر مقایسه میشود. بر پایهی این بررسیها، مقداری برای ضریب رفتار ناشی از میراگر افزوده به سازه پیشنهاد میگردد. برای محاسبهی مقدار ضریب رفتار، %20 میرایی، با به کارگیری میراگرهای لزجی، به سازه افزوده شده است. مقدار ضریب اثر کاهش در نیروهای طراحی، برمبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون و تحلیل دینامیکی تاریخچهی زمانی غیرخطی، به ترتیب، 95/0 و 89/0 پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, ضریب رفتار, میراگر لزجی, قاب بتنی, تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون, تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071244,
author = {رضائی پژند, آزاده and شریعتمدار, هاشم},
title = {برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضریب رفتار، میراگر لزجی، قاب بتنی، تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون، تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی
%A رضائی پژند, آزاده
%A شریعتمدار, هاشم
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری
%D 2016

[Download]