تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (9), شماره (31), سال (2017-9) , صفحات (87-100)

عنوان : ( مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی , سپیده شفائی , منصور علی آبادیان , مجید مرادمند , یوری ماروسیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم عنکبوت شناسی تاریخچه ای طولانی دارد، اما پیشرفت اصلی آرایه شناختی عنکبوت ها به عصر طلایی علم مربوط است. درواقع، از دورۀ یادشده به بعد اندام های جفت گیری )اولیه و ثانویه( جایگاه حقیقی خود را در تعریف گونه های جدید و تعیین حدود آنها پیدا کردند؛ هرچند تعجب برانگیز است که با وجود تعدد مفاهیم گونه، تنها چندین عنکبوت شناس موضع خود را دربارۀ گونه مشخص کرده اند. باتوجه به اهمیت گونه در مطالعه های آرایه شناختی، هدف مطالعۀ حاضر ارائۀ تعریف مقبولی از مفهوم گونه و بررسی نقش ساختارهای جفت گیری در شناسایی گونه است. مطالعه ها نشان داده اند گونه ها جوامع حقیقیِ تولیدمثل کننده هستند که ازنظر ژنتیکی از سایر جوامع جدا شده اند. تکامل نسبتاً مستقل در گونه های مختلف به تنهایی دلیل بر اینست که مفهوم گونه مفهومی جهانی و جامع برای تمام گونه ها نیست. از سویی با توجه به اینکه صفت های ژنیتالیک، بیشتر تکامل سریع تری نسبت به سایر صفت های ریختی نشان می دهند نقش این صفت ها در شناسایی گونه های نزدیک به هم و تعیین حدود گونه انکارنشدنی است؛ باوجوداین، هیچ قطعیتی دربارۀ گونه ویژه بودن ساختارهای جفت گیری وجود ندارد. در نتیجه گیری نهایی باید به این نکته اشاره کرد که احتمالاً بررسی تنوع و تحلیل های همخوانی داده های ریختی و مولکولی چندگانه به بهبود سطح دانش ما در زمینۀ درک اهمیت ساختارهای جفت گیری در سیستماتیک گونه های مختلف عنکبوت ها منجر می شود.

کلمات کلیدی

, عنکبوت, سیستماتیک, مفهوم گونه, ساختارهای جفت گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071264,
author = {میرشمسی کاخکی, امید and شفائی, سپیده and علی آبادیان, منصور and مجید مرادمند and یوری ماروسیک},
title = {مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2017},
volume = {9},
number = {31},
month = {September},
issn = {2008-8906},
pages = {87--100},
numpages = {13},
keywords = {عنکبوت، سیستماتیک، مفهوم گونه، ساختارهای جفت گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری
%A میرشمسی کاخکی, امید
%A شفائی, سپیده
%A علی آبادیان, منصور
%A مجید مرادمند
%A یوری ماروسیک
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2017

[Download]