علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (229-239)

عنوان : ( بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum) )

نویسندگان: وحید امیری منفرد , عباس هاشمی , آرش مامدی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق کمیسازی پاسخ سرعت جوانهزنی بذر خشخاش به دما و برآورد دماهای کاردینال برای جوانهزنی این گیااه باود چهاار مادل رگرسایونی غیرخطای 21 و 32 درجه سانتیگراد( برای توصیف پاسخ سرعت جوانهزنی بذر خشخاش به دما ،22 ،11 ،12 ،1 ، ]چند جملهای درجه دو، دندان مانند و بتا[ در هفت سطح دمایی ) 3 مورد ارزیابی قرار گرفتند از شاخصهای مختلف آماری مانند، ریشه میانگین مربعات ) RMSE ( و ضریب تبیین ) R2 ( برای مقایسه مدلها استفاده شد نتایج نشان داد پارامترهای برآورد شده که با استفاده از مدل دندان مانند به دست آمده بودند از اطمینان بیشتری نسبت به سایر مدلها برخوردار بودند -( RMSE=0.00035, R2=0.87 ( بر این اساس دمای پایه 3، دمای مطلوب تحتانی 1، دمای مطلوب فوقانی 22 و دمای ساقف 31 درجه سانتی گراد برآورد شد دماهای کاردینال به مدلهای مورد ارزیابی بستگی داشت به طور کلی مدل دندان مانند نسبت به سایر مدلها بارآورد بهتری از دماهای کاردینال بذر خشخاش داشت -ویژگی های جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانهزنی به طور معنی داری تحت تاثیر دمای جوانه زنی قرار گرفتند بیشاترین درصد جوانه زنی ) 12 درصاد( و بیشاترین 2( به ترتیب در دماهای 12 و 11 درجه سانتیگراد مشاهده شد / سرعت جوانه زنی ) 6

کلمات کلیدی

, جوانه زنی بذر, دمای بهینه, دمای بیشینه, دمای پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071280,
author = {وحید امیری منفرد and عباس هاشمی and آرش مامدی and توکل افشاری, رضا},
title = {بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum)},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {229--239},
numpages = {10},
keywords = {جوانه زنی بذر، دمای بهینه، دمای بیشینه، دمای پایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum)
%A وحید امیری منفرد
%A عباس هاشمی
%A آرش مامدی
%A توکل افشاری, رضا
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]