آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2018-8) , صفحات (503-511)

عنوان : ( مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز )

نویسندگان: شهرام اسمعیل زاده , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فرزاد ارجمندی کیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای زیگزاگی از سازههای مهم هیدرولیکی جهت تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانالها، رودخانهها و مخازن سدها به شمار می روند.در این پژوهش از مدلسازی عددی با نرمافزار FLOW-3D در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی جهت بررسی و ارزیابی حاات مختفاق ارارگیاری سا رریز زیگزاگی مانند تغییر آرایش هندسی، زاویه کناری و جانمایی سرریز زیگزاگی از نظر فرم و جهت مستقیم یا معکوس )نسبت به جهت جریان( بار ضاری دبی سرریز استفاده شد. در این راستا مدل سرریز زیگزاگی با سه زاویه کناری متفاو 15 و 5 / 22 و 30 درجه انتخاب شد. برای کالیبره نمودن مدلهای انتخابی براساس شرایط آزمایشگاهی 5 دبی در محدوده 8 / 2 تا 1 / 18 لیتر بر ثانیه برای عبور از آنها انتخاب شد. مدل عددی پس از واسنجی باا نتاایج آزمایشگاهی حالت های مختفق بکارگیری سرریز را شبیهسازی نمود. نتایج نشان از هماهنگی مطفوب خروجیهای مدل عددی باا نتاایج برداشات شاده آزمایشگاهی دارد. در همین راستا مقدار ضری دبی در سرریزهای فرم یک و فرم معکوس نشان دادند با افزایش زاویه کناری سرریز افزایش مییابند. در انتها ضری دبی در حالت های مختفق آرایش سرریز مورد ارزیابی ارار گرفت.

کلمات کلیدی

, زاویه جانبی سرریز, سرریز زیگزاگی, ضری دبی, مدل آزمایشگاهی, نرمافزار FLOW-3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071281,
author = {اسمعیل زاده, شهرام and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا and ارجمندی کیا, فرزاد},
title = {مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-7942},
pages = {503--511},
numpages = {8},
keywords = {زاویه جانبی سرریز، سرریز زیگزاگی، ضری دبی، مدل آزمایشگاهی، نرمافزار FLOW-3D},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز
%A اسمعیل زاده, شهرام
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ارجمندی کیا, فرزاد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]