علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (127-136)

عنوان : ( ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی )

نویسندگان: شیوا باروتی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , عباس هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دمای ویژه بذرهای گیاه دارویی شاهدانه ) Cannabis sativa (، تاا یر درجه حرارت ها ی مختلف بر جوانه زنی ، ، در یک مطالعه ،37 ،22 ،27 ،12 ،17 ،2 ، آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ابات 3 47 و 42 درجه سانتیگراد انجام شد. بذرهای جوانه زده هر روز شااارش شاده و ساسس سارعت جواناه زنا ی و درصاد جواناه زنا ی محاسابه و نااودار ،32 دماهای ویژه جوانهزنی بذر شاهدانه بر اساس سه مدل رگرسیونی دوتکهای، بتا و دندان مانند ترسیم نتایج نشان داد که با افزایش دما از 3 تا 22 درجاه سانتیگراد سرعت جوانهزنی بذرها به طور معنی داری افزایش یافت، در رالی که اختلاف معنا ی داری در سارعت جواناه زنا ی دماهاا ی 22 تاا 47 درجاه سانتیگراد مشاهده نشد. هاچنین با افزایش دما به بیش از 22 درجه سانتیگراد، درصد جوانهزنی کااهش یافات . در میاان مادل هاا ی محاسابه شاده، مادل دندان مانند دقت بالاتری را در تعیین دماهای ویژه جوانهزنی بذر شاهدانه داشت، که بر اساس آن دمای پایاه، بهیناه و بیشاینه جواناه زنا ی باذر شااهدانه باه /3 ، ترتیب برابر 22 33 و 44 درجه سانتیگراد محاسبه شد. -

کلمات کلیدی

, دمای پایه, سرعت جوانه زنی, مدل دوتکه ای, مدل بتا, مدل دندان مانند, دمای ویژه, شاهدانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071283,
author = {شیوا باروتی and توکل افشاری, رضا and ناصر مجنون حسینی and عباس هاشمی},
title = {ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {127--136},
numpages = {9},
keywords = {دمای پایه، سرعت جوانه زنی، مدل دوتکه ای، مدل بتا، مدل دندان مانند، دمای ویژه، شاهدانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی
%A شیوا باروتی
%A توکل افشاری, رضا
%A ناصر مجنون حسینی
%A عباس هاشمی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]