علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (213-221)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا )

نویسندگان: آرش مامدی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کینوا گیاهی است که به دلیل ارزش غذایی بسیار بالای دانه، توسط سازمان خوار و بار جهانی با شیر خشک مقایسه شده است. کینوا یک محصول شبه غله ای با پتانسیل کشت بالا در ایران است. این تحقیق به منظور ارزیابی خواب بذر و مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت سه رقم کینوا انجام گرفت . سه رقم کینوا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران کشت گردید و صفات فنولوژیکی ثبت شد. دو آزمون خواب بذر و جوانه زنی روی خوشه به روش کلارک در شرایط حرارتی 11 و 21 درجه سانتیگراد در آزمایشگاه بذر دانشگاه تهران انجام شدند. نتایج این آزمایش تنوع معنیداری را بین رقمها در ارتباط با صفات زمان رسیدگی کامل، خواب بذر و میران جوانه زنی روی به ترتیب کمترین و بیشترین نمره جوانه زنی روی خوشه داشتند. نتنایج نشان داد Santamaria و Titicaca خوشه نشان داد. نتایج نشان داد که دو رقم که گیاه کینوا در مناطقی که ریسک جوانه زنی قبل از برداشت زیاد است، قابلیت کشت بالایی دارد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی قبل از برداشت, خواب بذر, کینوا , رقم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071284,
author = {آرش مامدی and توکل افشاری, رضا},
title = {ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {213--221},
numpages = {8},
keywords = {جوانه زنی قبل از برداشت، خواب بذر، کینوا ، رقم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا
%A آرش مامدی
%A توکل افشاری, رضا
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]