یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2018-11-14

عنوان : ( مرجانهای تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس )

نویسندگان: محمدرضا عطایی , , عباس قادری , مهدی بادپا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، مرجانهای تابولای سازند جمال در برش چینه شناسی کوه ش ش انگشت واقع در شمال طبس )خاور ایران مرکزی( مورد مطالعه قرار گرفتند. 7 گونه از 5 جنس متعلق به 4 خانواده از مرجانهای تابولا شناسایی شدند که از آنها یک گونه جدید Sutherlandia jamalensis sp. nov برای اولین بار معرفی می گردد و همچنین دو جنس Sutherlandia و Thamnoptychia نیز برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. فونای مورد مطالعه بر پایه کنودونتها و فرامینیفرا به دیرینگی پرمین پیشین (ساکمارین تا کنگورین) هستند و مشابه با فونای هم سن سرزمینهای سیمرید در حوضه مدیترانه ای جنوب غرب اقیانوس تتیس می باشند.

کلمات کلیدی

, پرمین, مرجان, تابولا, عضو باغ ونگ, برش شش انگشت, سازند جمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071305,
author = {عطایی, محمدرضا and and قادری, عباس and مهدی بادپا},
title = {مرجانهای تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {پرمین، مرجان، تابولا، عضو باغ ونگ، برش شش انگشت، سازند جمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مرجانهای تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس
%A عطایی, محمدرضا
%A
%A قادری, عباس
%A مهدی بادپا
%J یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2018

[Download]