رخساره های رسوبی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (109-132)

عنوان : ( روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ‌منظور انجام مطالعات ریز دیرینه‌شناسی بر روی سازند تیرگان، دو برش چینه‌شناسی از این سازند در باختر روستای طاهرآباد و نیز در تاقدیس اشلیر، در خاور حوضه رسوبی کپه داق انتخاب و نمونه‌برداری شده‌اند. سازند تیرگان در این برش‌های چینه‌شناسی عمدتاً متشکل از سنگ آهک‌های حاوی روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی فراوان همراه با میان لایه‌هایی از شیل‌های آهکی می‌باشد. سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و تاقدیس اشلیر با گذر پیوسته و هم‌شیب، به ترتیب با سازند شوریجه در زیر و سازند سرچشمه در بالا دربرگرفته شده است. مطالعات ریز دیرینه‌شناسی انجام‌شده بر روی این سازند در برش طاهرآباد به شناسایی ۱۷ جنس و ۲۱ گونه از روزن‌داران کف‌زی و ۱۶ جنس و ۲۰ گونه از جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان و همچنین در برش تاقدیس اشلیر به شناسایی ۱۷ جنس و ۱۹ گونه از روزن‌داران کف‌زی و ۱۲ جنس و ۱۶ گونه از جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان منجر شده است. بر این اساس ســه بـیـوزون Palorbitolina lenticularis Range zone، Balkhania balkhanica subzone و Kopetdagaria sphaerica subzone در برش‌های چینه‌شناسی طاهرآباد و اشلیر معرفی ‌شده‌اند که مؤید زمان بارمین پسین ـ آپتین پیشین می‌باشند. در شرایط نبود یا کمبود فونای اوربیتولینیدی مناسب و شاخص، بایوزون‌های فوق کارکرد خوبی در تعیین سن طبقات سازند تیرگان و تعیین مرزهای زمانی پیرامون آن به‌ویژه در کپه‌داق خاوری دارند.

کلمات کلیدی

سازند تیرگان; طاهرآباد; تاقدیس اشلیر; روزن‌داران کف‌زی; جلبک‌های آهکی; کپه‌داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071306,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-787X},
pages = {109--132},
numpages = {23},
keywords = {سازند تیرگان; طاهرآباد; تاقدیس اشلیر; روزن‌داران کف‌زی; جلبک‌های آهکی; کپه‌داق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2017

[Download]