دیرینه شناسی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران )

نویسندگان: فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , بابا صنوبری داریان , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند نایبند، یکی از شناخته شده‌ترین واحدهای رسوبی تریاس پسین در ایران مرکزی است. برش الگوی این سازند شامل توالی از شیل، سیلت‌سنگ، سنگ آهکهای ریفی و ماسه سنگ بوده و به پنج عضو گلکن، بیدستان، حوض شیخ، حوض خان و قدیر قابل تقسیم است. در این پژوهش، روزن‌داران سازند نایبند در برش حسن‌آباد واقع در شمال باختری فردوس مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده بر روی واحدهای سنگی و فونای فسیلی موجود در این برش، نشان دهنده حضور سنگ آهکهای ریفی عضو بیدستان است. بر اساس مطالعه مقاطع میکروسکپی، تعداد ۲۸ گونه مختلف از روزن‌داران شناسایی شده‌اند که از این میان، ۱۱ گونه Atinerina meridionali، Austrocolomia marschlli، Duotaxis birmmnica، Duotaxis metula، Paraophthalmidium? carpathicum، Orthotrinacria cf. expansa، Cucurbita battagliensis، Trocholina cf. eduardi و Tetrataxis inflata و Tetrataxis nanna و Agglutisolena cf. conica برای نخستین بار از ایران به صورت سیسماتیک معرفی می‌شوند. این روزن‌داران گویای سن تریاس پسین (اشکوبهای نورین ـ رتین) برای عضو بیدستان سازند نایبند و یک محیط ریفی بوده و گسترش آنها قابل مقایسه با بخشهای مختلف تتیس و پانتالاسا می‌باشد.

کلمات کلیدی

سازند نایبند; عضو بیدستان; روزن‌داران; تریاس پسین; نورین ـ رتین; فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071308,
author = {فاطمه امیرحسنخانی and علی اصغر آریایی and بابا صنوبری داریان and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {سازند نایبند; عضو بیدستان; روزن‌داران; تریاس پسین; نورین ـ رتین; فردوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران
%A فاطمه امیرحسنخانی
%A علی اصغر آریایی
%A بابا صنوبری داریان
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]