دیرینه شناسی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (103-115)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک )

نویسندگان: آتوسا هنرمند , محمد وحیدی نیا , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به زیست چینه نگاری و انطباق سنگ چینه‌ای سازند آب تلخ بر اساس روزن‌داران پلانکتونیک در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) پرداخته شده است. سازند آب تلخ در برش مذکور با سنگ شناسی غالب سنگ شیل آهکی، مارن و چندین واحد پراکنده از سنگ آهکهای چاکی، ۴۰۷/۵ متر ضخامت دارد و مرزهای زیرین و بالایی آن با سازندهای آبدراز و نیزار به صورت هم‌شیب و پیوسته است. از دیدگاه سنگ چینه‌ای، سازند آب تلخ در این برش در مقایسه با برشهای گردنه مزدوران (برش الگو) و حمام قلعه در کپه داغ شرقی به ترتیب با ضخامت ۸۰۳ و ۸۶۹ متر، ستبرای کمتری دارد، ضمن این که مقایسه آن با برش آیتامیر در کپه داغ غربی (با ضخامت کلی ۴۸۹ متر) مؤید کاهش ضخامت سازند از شرق به سمت مرکز حوضه است، به طوری که کمترین میزان ستبرا مربوط به محدوده برش بهادرخان می‌باشد. همچنین، بررسی توالیهای همی‌پلاژیک سازند آب تلخ در این برش از دیدگاه مطالعات ریزدیرینه شناسی، به شناسایی ۴۰ گونه متعلق به ۱۷ جنس از روزن‌داران پلانکتونیک و معرفی ۴ بایوزون مختلف شامل Globotruncanita elevata Partial Range Zone، Globotruncana ventricosa Interval Zone، Radotruncana calcarata Total Range Zone و Globotruncanella havanensis Partial Range Zone منجر شده است. این بایوزونها بازه زمانی اواخرسانتونین پسین- کامپانین پسین برای سازند آب تلخ پیشنهاد می‌کنند.

کلمات کلیدی

انطباق سنگ چینه‌ای; زیست چینه نگاری; سازند آب تلخ; روزن‌داران پلانکتونیک; کپه‌داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071309,
author = {هنرمند, آتوسا and وحیدی نیا, محمد and قادری, عباس},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {103--115},
numpages = {12},
keywords = {انطباق سنگ چینه‌ای; زیست چینه نگاری; سازند آب تلخ; روزن‌داران پلانکتونیک; کپه‌داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک
%A هنرمند, آتوسا
%A وحیدی نیا, محمد
%A قادری, عباس
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]