راهبرد اجتماعی فرهنگی, دوره (4), شماره (15), سال (2015-9) , صفحات (193-217)

عنوان : ( فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع) )

نویسندگان: فرامرز نودهی , حسین بهروان , علی یوسفی , احمد محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با مرور بر تکثر موجود در صورت‌بندی‌های دینداری و سفرهای زیارتی و با فرض اینکه زیارت و آداب آن بخشی از دینداری افراد است، از طریق تنقیح و تشریح تیپ‌های مختلف زائران امام رضا (ع) به این پرسش پاسخ می‌دهد: کدام صورت‌بندی (تلفیقی)، بیشترین انطباق و تناسب را با زائران مرقد امام رضا (ع) داراست. جهت پاسخگویی از تیپولوژی بهره برده شده است. اکتشاف مؤلفه‌ها و فاکتورها، منجر به ساخت ابزارهای تحلیلی یا همان تیپ‌ها شده است. روش تحقیق، پدیدارشناسی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات، مبتنی بر مصاحبه‌های عمیق بوده است. مشارکت‌کنندگان را می‌توان در چهار سنخ کلی خوش‌گذران، در حال گذار، مناسک‌گرا و وجودی جای داد. هر کدام از رویکردهای مدیریتی فعلی، حاکی از ذهنیتی و دارای بدنه اجتماعی در میان زائران است. فارغ از فراوانی هرکدام و اینکه کدام به لحاظ فرهنگی غلبه دارد، در نظر داشتن گونه‌های مختلف زائر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، غیر قابل انکار به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, زائر ـ گردشگر , گونه‌شناسی , تجربه سفر , دینداری , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071319,
author = {نودهی, فرامرز and بهروان, حسین and یوسفی, علی and احمد محمدپور},
title = {فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع)},
journal = {راهبرد اجتماعی فرهنگی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {15},
month = {September},
issn = {2251-7081},
pages = {193--217},
numpages = {24},
keywords = {زائر ـ گردشگر ، گونه‌شناسی ، تجربه سفر ، دینداری ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع)
%A نودهی, فرامرز
%A بهروان, حسین
%A یوسفی, علی
%A احمد محمدپور
%J راهبرد اجتماعی فرهنگی
%@ 2251-7081
%D 2015

[Download]