هوش محاسباتی در مهندسی برق, دوره (7), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (63-76)

عنوان : ( ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد )

نویسندگان: سید عابد حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله یک ترکیب هم افزای شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی را برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبی نظیر فروشنده دوره گرد (TSP) پیشنهاد می دهد. برخلاف شبکه های عصبی مصنوعی که با دینامیک گرادیان نزولی به سمت نقطه تعادل پایدار همگرا می شوند، شبکه های عصبی آشوبی دینامیک های فضایی-زمانی غنی تر و ساختار پیچیده تری دارند. بنابراین انتظار می رود شبکه عصبی آشوبی توان بالایی برای یافتن نقطه بهینه سراسری و یا حداقل نزدیک به سراسری داشته باشد. یکی از مهم ترین مشکلات شبکه های عصبی مصنوعی، گرفتاری آنها در کمینه های محلی است. اگر چه شبکه های عصبی آشوب گون تا حدی این مشکل را حل می کنند، ولی به لحاظ سرعت همگرایی در حرکت به سوی نقطه تعادل مشکل دارند. بنابراین در این مقاله به کمک نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی حضور شبکه در حالت آشوب گون کنترل و شبکه به سمت نقطه بهینه سراسری هدایت می شود. به منظور ارزیابی این شبکه، TSP با تعداد شهرهای مختلف استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد این شبکه می تواند جواب بهینه را در TSP با تعداد تکرار کمتر و سرعت بیشتر پیدا کند.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, تبرید تدرییی, نمای لیاپانوف, شبکه عصبی آشوبگون, فروشنده دوره گرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071336,
author = {سید عابد حسینی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد},
journal = {هوش محاسباتی در مهندسی برق},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-6530},
pages = {63--76},
numpages = {13},
keywords = {بهینه سازی، تبرید تدرییی، نمای لیاپانوف، شبکه عصبی آشوبگون، فروشنده دوره گرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد
%A سید عابد حسینی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J هوش محاسباتی در مهندسی برق
%@ 2251-6530
%D 2016

[Download]