علوم باغبانی ایران, دوره (49), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (453-463)

عنوان : ( بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی )

نویسندگان: جعفر نباتی , الهه برومند رضا زاده , محمد زارع مهرجردی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمین منبع نور مصنوعی برای رشد گیاهچه‌ها در کشت بافت سیب‌زمینی، مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است. لذا بررسی‌ با هدف تولید گیاهچه در شرایط نور طبیعی و مقایسۀ ویژگی‌های ریخت‌شناختی آن با گیاهچه‌های رشدیافته در نور فلورسنت با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با نه تکرار در شرایط درون‌شیشه و چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارها شامل دو رقم آگریا و ساوالان و نور طبیعی و فلورسنت بودند. نتایج نشان‌ داد ، ارتفاع گیاهچۀ رقم ساوالان در هر دو شرایط نوری یکسان و در مقابل رقم آگریا در نور فلورسنت 5/1 سانتی‌متر ارتفاع گیاهچۀ بیشتری نسبت به شرایط رشد نور طبیعی داشت. طول ریشه، قطر ساقه، سطح‌ برگ، شمار گره در بوته، شمار شاخه در بوته و وزن ‌تر گیاهچه در هر دو رقم مورد بررسی در نور طبیعی بیشتر از نور فلورسنت بود. میزان افزایش سطح برگ در نور طبیعی نسبت به نور فلورسنت در رقم آگریا و ساوالان به ترتیب 23 و 6 درصد، شمار گره در بوته 2/2 و 5/22 درصد و وزن ‌تر گیاهچه 9/18 و 2/17 درصد بود. فاصلۀ میان‌گره‌ها در نور فلورسنت بیشتر از نور طبیعی بود. از نظر سطح برگ، شمار و وزن ریزغده در بوته، گیاهان رشد یافته در شرایط نور طبیعی نسبت به فلورسنت برتری نشان دادند. درمجموع با توجه به تولید گیاهچه‌ با ویژگی‌های ریخت‌شناختی مناسب در نور طبیعی و تولید بالاتر ریزغده در گیاهان رشد یافته در شرایط نور طبیعی و فلورسنت، می‌توان با استفاده از نور طبیعی با میانگین شدت نور 4598 لوکس برای رشد گیاهچه‌ها در مرحلۀ درون‌شیشه از هزینه‌های تولید ریزغده‌های سیب‌زمینی صرفه‌جویی کرد.

کلمات کلیدی

, آگریا, ساوالان, کشت بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071344,
author = {نباتی, جعفر and الهه برومند رضا زاده and زارع مهرجردی, محمد and کافی, محمد},
title = {بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2018},
volume = {49},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-482X},
pages = {453--463},
numpages = {10},
keywords = {آگریا، ساوالان، کشت بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی
%A نباتی, جعفر
%A الهه برومند رضا زاده
%A زارع مهرجردی, محمد
%A کافی, محمد
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2018

[Download]