مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (281-291)

عنوان : ( بهبود عملکرد کنترل فعال ارتعاش در ماشین کاری با استفاده از کنترلر PID غیرخطی کسری )

نویسندگان: پوریا نعیمی امینی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ارتعاش در ماشی نکاری یکی از مهم ترین محدودی تهای تولید است. این ارتعاش منجر به افزایش هزینه های ماشین کاری، کاهش دقت قطعات و کاهش عمر ابزار برشی می شود. کنترل فعال یکی از روش های مرسوم برای مقابله با ارتعاش در ماشین کاری است ولی طراحی یک کنترلر بهینه برای فرآیند ماشین کاری ب هدلیل عوامل ناشناخته در سیستم یک مشکل چال شبرانگیز است. با حجم محاسباتی پایین و قابلیت بالا در افزایش عملکرد DVF روش کنترلی ابزار برشی، روش موثری است ولی به دلیل افزایش توان کنترلی م یتواند موجب اشباع عملگر شود، بنابراین یک روش بهینه کنترلی نیست. هدف این پژوهش غیرخطی برای افزایش کارآیی و بهبود عملکرد کنترل PID پیاده سازی کنترل فعال ارتعاش روی یک ابزار داخ لتراش است. نتایج آزمو نهای کنترل ضربه غیرخطی کسری در کاهش ارتعاش و PID نشان می دهد که الگوریتم کنترلی افزایش میرایی سازه دارای عملکرد مطلوبی است. با استفاده از معیارهای عملکرد غیرخطی را به نحوی انتخاب PID کنترلر می توان توان کسری بهینه برای کنترلر کرد که علاوه بر افزایش میرایی ابزار، منجر به کاهش توان مصرفی شده و در نتیجه از اشباع عملگر جلوگیری شود. نتایج آزمو نهای برشی نیز نشان م یدهد غیرخطی با کاهش ولتاژ کنترلی و توان مصرفی عملگر نسبت به PID که کنترلر منجر به افزایش محدوده ماشی نکاری پایدار م یشود. همچنین ،DVF کنترلر کنترلر پیشنهادی در هنگام وقوع اغتشا شهای ضربه ای در فرآیند ماشین کاری از جمله درگیری اولیه ابزار منجر به کاهش قابل توجه قله ولتاژ کنترلی می شود.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال ارتعاش, لرزش, ابزار داخل تراش, کنترل گر غیرخطی کسری, اشباع عملگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071349,
author = {نعیمی امینی, پوریا and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {بهبود عملکرد کنترل فعال ارتعاش در ماشین کاری با استفاده از کنترلر PID غیرخطی کسری},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {2},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {281--291},
numpages = {10},
keywords = {کنترل فعال ارتعاش، لرزش، ابزار داخل تراش، کنترل گر غیرخطی کسری، اشباع عملگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود عملکرد کنترل فعال ارتعاش در ماشین کاری با استفاده از کنترلر PID غیرخطی کسری
%A نعیمی امینی, پوریا
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]