روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (41-50)

عنوان : ( مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی )

نویسندگان: راضیه خرم آبادی , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ساختاری گرایش به روابط فرازناشویی باکارکردهای اجرایی با میانجیگری خودکنترلی می­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی- معادلات ساختاری بوده است. تعداد 210 نفرنمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در شرایط آزمایشگاهی، ابتدا برای سنجش کارکردهای اجرایی 4 آزمون کامپیوتری ویسکانسین، برو نرو، چند محرک پیشین( ان بک ) و استروپ را انجام داده و سپس پرسشنامه های خودکنترلی تانجی و گرایش به روابط فرازناشویی واتلی را پر کردند. تحلیل مدل با روش معادلات ساختاری از نوع رگرسیونی نشان داد که مدل دارای برازش مناسبی می باشد و به طورکلی کارکردهای اجرایی و خودکنترلی 0/12 از واریانس گرایش به روابط فرازناشویی را مورد پیش­ بینی قرار می­دهند. همچنین کارکردهای اجرایی شامل بازداری (0/13-)، انعطاف ­پذیری(0/13-) و حافظه فعال(0/16-) و خودکنترلی(0/10-) اثر مستقیمی بر روابط فرازناشویی دارند. همچنین کارکردهای اجرایی بازداری (0/23-)، انعطاف­ پذیری(0/11-) و حافظه فعال(0/27-) با میانجیگری نقش خودکنترلی دارای اثر غیرمستقیمی بر روابط فرازناشویی می باشند.

کلمات کلیدی

, روابط فرازناشویی, خیانت, کارکردهای اجرایی, کنترل اجرایی, کنترل شناختی, خود کنترلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071356,
author = {خرم آبادی, راضیه and سپهری شاملو, زهره and صالحی فدردی, جواد and بیگدلی, ایمان الله},
title = {مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-5780},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {روابط فرازناشویی، خیانت، کارکردهای اجرایی، کنترل اجرایی، کنترل شناختی، خود کنترلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی
%A خرم آبادی, راضیه
%A سپهری شاملو, زهره
%A صالحی فدردی, جواد
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2018

[Download]