مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (159-167)

عنوان : ( شبیه سازی تغییر شکل سلول گلبول قرمز و دارورسانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: جواد علی نژاد , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، از ترکیب روش شبکه بولتزمن و مرز غوطه ور برای شبیه‌سازی رفتار و تغییر شکل سلول گلبول قرمز با شکل‌های اولیه متفاوت استفاده شده است. در ابتدا گلبول قرمز با هندسه بیضی در یک جریان برشی شبیه‌سازی شده و تغییر شکل بدست آمده با نتایج محققان دیگر مقایسه و تایید شده است. سپس هندسه‌های متفاوت گلبول قرمز در جریان برشی و همچنین طی حرکت و جابجایی شبیه‌سازی و تغییر شکل تدریجی آنها مشاهده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه جریان سیال داخل یک شریان خونی مدلسازی و به کمک آن پدیده‌هایی از قبیل انسداد شریان خون و دارو‌رسانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که آسیب دیدن دیواره شریان و یا ته‌نشین شدن توده‌های چربی باعث گردابی شدن جریان خون و تشکیل لخته خون خواهند شد. همچنین کیفیت تزریق دارو در این شریان دو شاخه در چگونگی دارو‌رسانی آن بسیار تاثیر گذار می‌باشد. در نهایت مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج سایرین نشان می‌دهد که این شبیه‌سازی از دقت قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

سلول گلبول قرمز؛ روش شبکه بولتزمن؛ مرز غوطه ور؛ انسداد شریان خون؛ دارو‌رسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071363,
author = {جواد علی نژاد and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی تغییر شکل سلول گلبول قرمز و دارورسانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5148},
pages = {159--167},
numpages = {8},
keywords = {سلول گلبول قرمز؛ روش شبکه بولتزمن؛ مرز غوطه ور؛ انسداد شریان خون؛ دارو‌رسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی تغییر شکل سلول گلبول قرمز و دارورسانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن
%A جواد علی نژاد
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]