پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم )

نویسندگان: زهره زندی گوهرریزی , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. به منظور بررسی اثر سیلیسیم بر کاهش اثرات منفی تنش خشکی بر گیاه گندم پژوهشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در دو سطح ) 50 و 100 درصد ظرفیت زراعی خاک( و سیلیسیم در سه سطح )صفر، 50 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم خاک( بودند. نتایج نشان داد که با بروز تنش خشکی وزن خشک گیاه گندم 3 / 36 درصد کاهش یافت. اما اثر سیلیسیم بر وزن خشک اندام هوایی در شرایط تنش معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, سیلیسیم, گندم, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071366,
author = {زندی گوهرریزی, زهره and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سیلیسیم، گندم، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم
%A زندی گوهرریزی, زهره
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]