رشد فناوری, دوره (14), شماره (55), سال (2018-8) , صفحات (43-53)

عنوان : ( بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد) )

نویسندگان: فرشته صادقی , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، تجربه‌ موفقیت‌آمیز بیشتر کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران‌های اقتصادی به‌واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب‌شده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل شوند. این امر بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار داده و منجر به این شده است که به‌تدریج، دانشگاه‌ها تغییر نقش داده و به‌سوی کارآفرینی روی آورند. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه به‌صورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج نشان داد تمام عوامل مورد بررسی در این تحقیق یعنی ساختار کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، راهبرد کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه و ارتباط دانشگاه با صنعت، از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین عوامل مورد بررسی، عامل ساختار کارآفرینانه بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, دانشگاه کارآفرین, ساختار کارآفرینانه, مدیریت کارآفرینانه, راهبرد کارآفرینانه, ارتباط دانشگاه با صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071371,
author = {صادقی, فرشته and مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا},
title = {بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد)},
journal = {رشد فناوری},
year = {2018},
volume = {14},
number = {55},
month = {August},
issn = {1735-5486},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، ساختار کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه، راهبرد کارآفرینانه، ارتباط دانشگاه با صنعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد)
%A صادقی, فرشته
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2018

[Download]