چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13

عنوان : ( بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری )

نویسندگان: الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر دما، رطوبت محتوی بذر و طول دوره انبارداری روی هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه ( Melissa officinalis L. ( در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1393 بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش دما در 7 سطح ) 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 و 35 درجه سانتیگراد(، محتوی رطوبت بذر در 4 سطح ( 3 ، 8 ، 13 و 18 ( و شش زمان )یک، دو، سه، چهار، پنج و شش ماه( به عنوان فاکتورهای تحقیق بودند. طبق نتایج تجزیه واریانس اثر دما و رطوبت بذر در زمان برای شاخصهای بنیه گیاهچه و هدایت الکتریکی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. با افزایش دمای انبارداری و رطوبت بذر شاخص بنیه گیاهچه کاهش یافت. بذرهای با رطوبت 13 و 18 درصد در دماهای 25 ، 30 و 35 درجه سانتیگراد دارای افزایش شدید هدایت الکتریکی بعد از 30 روز انبارداری بودند. در کل با افزایش دمای انبارداری و رطوبت محتوی بذر، مقدار هدایت الکتریکی افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, انبارداری, بادرنجبویه, هدایت الکتریکی, دما, محتوی رطوبت بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071376,
author = {الهام نوذرپور and توکل افشاری, رضا and ناصر مجنون حسینی},
title = {بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انبارداری، بادرنجبویه، هدایت الکتریکی، دما، محتوی رطوبت بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری
%A الهام نوذرپور
%A توکل افشاری, رضا
%A ناصر مجنون حسینی
%J چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2018

[Download]