چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13

عنوان : ( تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا )

نویسندگان: رکسانا نظری , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , سهراب محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای بهبود بذر، پرایمینگ میباشد که موجب افزایش کارکرد بذر در شرایط مختلف محیطی میشود. این آزمایش به منظور بررسی اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر بذور زوال یافته سویا )رقم ویلیامز(، که بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران )کرج( در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح زوال، سه سطح مختلف هورمون اسید سالیسیلیک و سه زمان کاربرد هورمون بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش این سه فاکتور بر کلیه صفات اندازهگیری شده معنیدار بود و موجب افزایش معنیدار طول ریشهچه و ساقهچه، وزن تر گیاهچه و سطح برگ سویا در مقایسه با تیمار شاهد )عدم پرایمینگ( در شرایط زوال، میگردد. در مجموع میتوان پرایمینگ هورمونی بذر سویا، موجبب بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته سویا گردید

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, رشد, فرسودگی, هورمون های گیاهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071377,
author = {رکسانا نظری and سهیل پارسا and توکل افشاری, رضا and سهراب محمودی},
title = {تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوانه زنی، رشد، فرسودگی، هورمون های گیاهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا
%A رکسانا نظری
%A سهیل پارسا
%A توکل افشاری, رضا
%A سهراب محمودی
%J چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2018

[Download]