چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13

عنوان : ( مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی )

نویسندگان: شاهین دانشمندی , رضا توکل افشاری , رضا صدرآبادی حقیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور درک مکانیسم جوانهزنی و رشد گیاهچه بالنگوشیرازی در پاسخ به تنش شوری و پتانسیل آب در شش تیمار )صفر، 3 / 0 - ، 6 / 0 - ، 9 / 0 - ، 2 / 1 و - 5 / 1 مگاپاسکال( در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به صورت دو آزمایش مجزا - آزمون شد. براساس نتایج حاصل تمام پارامترهای جوانهزنی در هر دو تنش اثرات معنیداری داشت. درصدجوانهزنی در سطوح 2 / 1 و - 5 / 1 مگاپاسکال پتانسیل آب متوقف شد ولی تندش بذور در تمام تیمارهای شوری ادامه یافت. شیب کاهش ارزش - جوانهزنی در تنش کمآبی بیش از تنش شوری ثبت شد. بر اساس نتایج نرخ بازدارندگی رشد ریشه ) II Root ) به دلیل فرار از شرایط تنش در سطح شوری 3 / 0 مگاپاسکال منفی شد ) - 40 / 16 درصد( در حالی که در پتانسیل آب رشد ریشه به صورت خطی - کاهش یافت. نتایج رشد گیاهچه نشان داد نرخ تبدیل موادذخیراهای بذر ) SRLR ( در شرایط تنش شوری بیشتر از کم آبی بود، با این حال کم آبی مانع مهمتر انتقال مواد ذخیره شده بذر ) SRTR ( شناخته شد. تنشهای اعمال شده باعث افزایش معنیدار فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز گردید ولی در مجموع فعالیت پراکسیداز در هر دو تنش بیشتر از کاتالاز بود . نتایج حاصل نشان داد بطور کلی بذر بالنگوشیرازی به کم آبی حساسیت بیشتری نسبت به شوری دارد.

کلمات کلیدی

, شاخص جوانه زنی, نرخ انتقال مواد ذخیره شده بذر, نرخ تبدیل مواد ذخیراه ای بذر, کاتالاز, پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071378,
author = {شاهین دانشمندی and توکل افشاری, رضا and رضا صدرآبادی حقیقی},
title = {مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شاخص جوانه زنی، نرخ انتقال مواد ذخیره شده بذر، نرخ تبدیل مواد ذخیراه ای بذر، کاتالاز، پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی
%A شاهین دانشمندی
%A توکل افشاری, رضا
%A رضا صدرآبادی حقیقی
%J چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2018

[Download]