11th international congress in civil engineering , 2018-05-08

عنوان : ( ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت )

نویسندگان: امیرمحمد خواجه محمودآبادی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش افزایش مقاومت برشی پانچینگ دال‌های تخت با استفاده از الیاف فولادی می‌باشد. یکی از مشکلات پیشرو در دال‌های تخت پدیده برش پانچینگ می‌باشد و این پدیده در دال‌های با ضخامت‌ کم که امکان اجرای خاموت وجود ندارد، جدی‌تر می‌شود که با افزودن الیاف این مشکل برطرف می‌گردد. از آنجا که اکثر مطالب بیان شده در آیین‌نامه‌ها در مورد برش پانچینگ دال‌ها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از نمونه دال‌های بتن معمولی می‌باشد، بنابراین ضروری است که کاربرد این روابط نیز برای دال‌های بتن الیافی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این مقاله 8 نمونه دال مربعی با ابعاد 100*1000*1000 میلیمتر که 6 عدد از آنها توسط الیاف فولادی انتها قلابدار تقویت شده، ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دال‌ها درصد الیاف و درصد آرماتور کششی می‌باشد. درصد الیاف به کار رفته در این پژوهش شامل 5/0، 1 و 5/1 درصد و نسبت آرماتورهای استفاده شده %45/0 و %02/1 می‌باشد. نمونه‌های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار بار پانچینگ و تغییرمکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه‌گیری شده است. در این پژوهش در مورد شکل انهدام، روابط بار - تغییرمکان و تاثیر الیاف بر روی هر یک از نمونه‌ها بحث شده و همچنین نتایج آزمایش‌ها با روابط آیین‌نامه‌های مختلف مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, بتن الیافی, برش پانچینگ, دال تخت فاقد خاموت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071382,
author = {خواجه محمودآبادی, امیرمحمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت},
booktitle = {11th international congress in civil engineering},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بتن الیافی، برش پانچینگ، دال تخت فاقد خاموت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت
%A خواجه محمودآبادی, امیرمحمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J 11th international congress in civil engineering
%D 2018

[Download]