تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (1023-1034)

عنوان : ( بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند کشت پاییزه باقلا موجب بهره‌گیری مؤثر از نزولات آسمانی، نیاز کمتر به آبیاری و بهبود عملکرد دانه آن نسبت به کشت بهاره می‌شود، اما وجود تنش سرما در این فصل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد در این گیاه محسوب می‌شود. به همین منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دو توده باقلا (بروجرد و نیشابور) در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. گیاهان در مرحله چهار تا شش برگی به مدت یک ساعت در هریک از دماهای موردنظر (صفر، 4-، 8-، 12-، 16-، 20-، 24- درجه سانتی‌گراد) توسط فریزر ترموگرادیان تحت تنش قرار گرفتند. بیست‌و‌یک روز بعد، درصد بقاء و برخی از خصوصیات مربوط به رشد مجدد مانند ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک برگ، ساقه، مجموع اندام‌های هوایی و ریشه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر دما بر درصد بقاء و سایر صفات رشد مجدد گیاه پس از اعمال تنش معنی‌دار بود؛ اما اثر توده و برهمکنش توده و دما بر درصد بقاء معنی‌دار نبود. به‌طوری‌که با کاهش دما درصد بقاء و سایر صفات رشد مجدد گیاه کاهش یافتند. این کاهش از دمای 12- درجه سانتی‌گراد شدیدتر بود و در دمای 16- درجه سانتی‌گراد منجر به مرگ تمام گیاهان شد. توده نیشابور تقریباً در تمام صفات رشد مجدد در محدوده دمایی صفر تا 12- درجه سانتی‌گراد با کاهش بیشتری نسبت به توده بروجرد مواجه شد. به این صورت که سطح برگ در بوته 24 سانتی‌متر مربع و وزن خشک برگ، ساقه، اندام‌های هوایی و ریشه به ترتیب 25، 30، 27 و 23 درصد کاهش داشت که مبین حساسیت بیشتر آن است. بین ارتفاع ساقه و سطح برگ گیاه با وزن خشک اندام‌های هوایی (به ترتیب **98/0r=، **96/0r=) و ریشه (به ترتیب **96/0r= و **91/0r=) همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد؛ که نشان‌دهنده تغییرات همسو و هماهنگ بین دو صفت مذکور با وزن خشک گیاه است.

کلمات کلیدی

, بقاء, کشت پاییزه, وزن خشک, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071392,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7604},
pages = {1023--1034},
numpages = {11},
keywords = {بقاء، کشت پاییزه، وزن خشک، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2019

[Download]