راهبرد توسعه, دوره (13), شماره (49), سال (2017-6) , صفحات (176-204)

عنوان : ( امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , فاضله خادم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از الزامات توسعه کشورها، منابع مالی و مدیریت آن می باشد. کشورهای دارای منابع طبیعی و به خصوص نفت که دارای منابع مالی فراوان می باشند، چنانچه نتوانند به نحو مطلوب درآمدهای فراوان نفتی را مدیریت نمایند، نه تنها در مسیر توسعه موفق نیستند، بلکه با مشکلات عدیده ای نیز روبرو می شوند. اکثر کشورهای نفت خیز که به دولتهای رانتیر نیز معروف می باشند، با مشکل بیماری هلندی روبرو هستند و فقدان مدیریت بهینه درآمدهای نفتی منجر به بروز مشکلات اقتصادی در این کشورها می شود. چنانچه الگوی مدیریت درآم دهای نفتی در این کشورها به سمت کنترل و تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در جهت توسعه اقتصادی آنها باشد، می توانند بر مشکلات اقتصادی و همچنین شومی منابع فائق آیند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی با تجزیه و تحلیل مکانیسم های انتقال درآمد نفت به اقتصاد در دولت های رانتیر، و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی به ویژه در کشور ما می باشد، همچنین با بررسی و آسیب شناسی مدیریت درآمدهای نفتی در ایران در پی آن است تا ضمن به چالش کشید نیک مدل دولت رانتیر ،راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و الگویی جدید را برای مدیریت درآمدهای نفتی ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, مدیریت درآمدهای نفتی, نفرین منابع, دولت رانتیر, بیماری هلندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071402,
author = {سلیمی فر, مصطفی and خادم, فاضله},
title = {امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران},
journal = {راهبرد توسعه},
year = {2017},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {1735-2460},
pages = {176--204},
numpages = {28},
keywords = {مدیریت درآمدهای نفتی، نفرین منابع، دولت رانتیر، بیماری هلندی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A خادم, فاضله
%J راهبرد توسعه
%@ 1735-2460
%D 2017

[Download]