بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (27), شماره (2), سال (2018-11) , صفحات (229-249)

عنوان : ( توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن )

نویسندگان: الهه کدخدا , مرتضی محمدی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: در ایــــن مقالــــه ابتــــدا توزیــــع لامبــــدای تعمــیم یافتــــه بیــــان شــــده، ســپس منحنیهای لورنتس ،۱بـونفرونی و زنگـا و شـاخصهـای نـابرابری و منحنیهـای لـورنتس سلسله مراتبی بـرای این توزیع ارایـه میشـود. آنگاه چند شکل پارامتری لورنتس بیان شـده و با استفاده از دادههـای درامـد شـرکتهـای بــورس اوراق بهـادار تهـران، ایـن شـکلهـای پارامتری با منحنیهای سلسله مراتبـی متنـاظر بـا توزیــع لامبـدای تعمـیم یافتـه مقایسـه و تحلیل میشود

کلمات کلیدی

توزیـع لامبـدای تعمیمیافتـه؛ منحنـی لـورنتس؛ شـاخص زنگـا؛ شـاخص بونفرونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071420,
author = {کدخدا, الهه and مرتضی محمدی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2018},
volume = {27},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-5214},
pages = {229--249},
numpages = {20},
keywords = {توزیـع لامبـدای تعمیمیافتـه؛ منحنـی لـورنتس؛ شـاخص زنگـا؛ شـاخص بونفرونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن
%A کدخدا, الهه
%A مرتضی محمدی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2018

[Download]