تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (1107-1123)

عنوان : ( تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) )

نویسندگان: قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , رسول نریمانی , لیلا مهدی زاده شاندیز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر نوع پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه¬زنی، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوری، دو آزمایش مجزا به¬صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول پرایمینگ بذر در چهار سطح (نیترات پتاسیم 3 درصد به مدت 6 ساعت، اسید سالسیلیک 5/0 میلی¬مولار به مدت 12 ساعت، هیدروپرایمینگ با آب مقطر به مدت 24 ساعت و بذور بدون پرایمینگ) و فاکتور دوم سه سطح تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم (0، 50 و 100 میلی¬مولار) بودند. بیشترین سرعت جوانه¬زنی در تیمار پرایمینگ با آب مقطر ثبت شد. وزن تر و خشک گیاهچه، طول ساقه¬چه و ریشه¬چه نیز تحت تأثیر پرایمینگ قرار گرفت. در آزمایش گلدانی صفات رویشی گیاه با افزایش میزان تنش شوری کاهش معنی¬داری نشان دادند. همچنین، بیشترین میزان کلروفیل a برگ در گیاهان بدون تیمار شوری (شاهد) و تنش شوری 50 میلی¬مولار در گیاهان حاصل از بذور پرایم شده با آب مقطر به ترتیب به میزان 21/7 و 33/6 میلی¬گرم/گرم وزن تر برگ به دست آمد. بالاترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ (66/80 درصد) و فنل کل (87/0 میلی¬گرم/گرم وزن تر) در گیاهان حاصل از بذور‌ پرایم شده با آب مقطر به ترتیب تحت تنش شوری 50 و 100 میلی‌مولار مشاهده شد. علاوه بر این، بالاترین محتوای رطوبت نسبی برگ (55/71 درصد) در گیاهان حاصل از بذور پرایم شده با نیترات پتاسیم در شرایط بدون تنش شوری مشاهده شد. به‌طورکلی نتایج نشان داد در شرایط تنش ‌شوری متوسط (50 میلی‌مولار) و بدون تنش (شاهد)، هیدروپرایمینگ بذر سبب بهبود صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان گردید

کلمات کلیدی

, جوانه¬زنی, محتوای کلروفیل, شاخص‌های رشد, فعالیت آنتی¬اکسیدانی, هیدروپرایمینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071424,
author = {رستمی تبنق, قادر and مقدم, محمد and نریمانی, رسول and مهدی زاده شاندیز, لیلا},
title = {تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {4},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {1107--1123},
numpages = {16},
keywords = {جوانه¬زنی، محتوای کلروفیل، شاخص‌های رشد، فعالیت آنتی¬اکسیدانی، هیدروپرایمینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو)
%A رستمی تبنق, قادر
%A مقدم, محمد
%A نریمانی, رسول
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]