اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب , 2018-11-20

عنوان : ( مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود )

نویسندگان: معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش مهم‌ترین متغیر آب‌شناختی است که پیوند میان جو و فرآیندهای سطحی را برقرار می‌سازد. ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرش و ﺳﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش‌های رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎری با اﺳﺘﻔﺎده از مقایسه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اساس آزمون‌های آﻣﺎری ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف - اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف دو نمونه‌ای ﯾﮑﯽ از آزمون‌های، ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪل جمعیت‌های آﻣﺎری ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ می‌باشد آﻣﺎره اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾف می‌شود و ﻟﺬا ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ می‌کند. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف آزمون نا پارامتری برای اندازه‌گیری توان فرضیه است که برخی از داده‌ها از توزیع ثابت (آزمون یک نمونه‌ای) یا اینکه دو مجموعه داده از توزیع مشابه (آزمون دو نمونه‌ای) پیروی می¬کنند. برخلاف برخی از آزمون‌های دیگر، کلموگروف - اسمیرنوف توزیع یک فرم شناخته‌شده (به‌عنوان‌مثال، نرمال) فرض نمی‌کند و در مورد آزمون دو نمونه¬ای لازم نیست درباره¬ی نوع توزیع بدانیم، جز اینکه پیوسته است. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف - اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف دو نمونه‌ای در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ داده‌ها به‌صورت داده‌های برآورد شده بارش روزانه ماهواره GPM و ایستگاه¬های زمینی حوضه گرگانرود و فرضیه‌های آزﻣﻮن به‌صورت دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ می‌شوند ارائه‌شده اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ، درمحیط نرم¬افزار متلب از نمودار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ تجمی ﺗﺠﺮﺑﯽ (ecdf) استفاده شد؛ و در مورد آﻣﺎره آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف - اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف دو نمونه‌ای که به‌صورت دﻗﯿﻖ در نرم‌افزار محاسبه‌شده، در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ تصمیم گرفته ¬شد.

کلمات کلیدی

, بارش, آزمون کلموگروف –اسمیرنوف, تابع توزیع تجمعی تجربی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071426,
author = {معصومه اردونی and هادی معماریان and اکبری, مرتضی and محسن پوررضا},
title = {مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود},
booktitle = {اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بارش، آزمون کلموگروف –اسمیرنوف، تابع توزیع تجمعی تجربی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود
%A معصومه اردونی
%A هادی معماریان
%A اکبری, مرتضی
%A محسن پوررضا
%J اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
%D 2018

[Download]