اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (15), سال (2018-5) , صفحات (133-158)

عنوان : ( بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب )

نویسندگان: فاطمه خانی , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده¬های محیطی می¬شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه¬ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می¬دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده¬های تابلویی می¬پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می¬گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می¬توان به این صورت تعریف نمود: شیوه¬ای از مدیریت تصمیم گیری¬ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می¬باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می¬دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست¬های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می¬گردد.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, آلودگی محیط زیست, حکمرانی خوب, کشورهای برگزیده صادرکننده نفت, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071439,
author = {فاطمه خانی and هوشمند, محمود},
title = {بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {15},
month = {May},
issn = {2251-8452},
pages = {133--158},
numpages = {25},
keywords = {توسعه مالی، آلودگی محیط زیست، حکمرانی خوب، کشورهای برگزیده صادرکننده نفت، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب
%A فاطمه خانی
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]