نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2018-11-13

عنوان : ( بهینه سازی کالزایی، باززایی و پرآوری سرخ ولیک Crataegus microphylla در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرخ ولیک با نام علمی microphylla Crataegus است که متعلق به تیره Rosaceae می باشد.که به دلیل برخورداری از بیوفلاونوئیدها و پیرو انتوسیانین ها اهمیت زیادی درصنایع دارویی دارد. امروزه ازبخش های مختلف آن به عنوان داروهای سنتی در درمان اختلالات عروقی و تنظیم انسولین در بیماران دیابتی ،دردرمان ضایعات قلبی،گردش خون، انژین قلبی،فشارخون بالا و به ویژه ضدعفونت ها وانتی اکسیدان وتب بر استفاده می شود.زالزالک ازجمله گیاهانی است که جوانه زنی بذر ان به سختی انجام می شود وجوانه زنی ان ممکن است دوتا سه سال طول بکشد.بذر ان دارای پوسته سخت چوبی است که یکی از موانع جوانه زنی محسوب می شود.ازاین رو از طریق روش کشت بافت می توان سریع تر ان را تکثیر نمود..هدف از انجام این تحقیق بررسی ریزازدیادی گیاه زالزالک می باشد.از جوانه جانبی به طول 1 2 سانتی متر به عنوان ریزنمونه استفاده - شد.ریزنمونه ها بغد ازمراحل مختلف سترون سازی به محیط کشت پایه MS همراه با هورمونهای تنظیم کننده رشد گیاهی درغلظتهای مختلف کشت شدند.در این پژوهش تیمارهای مختلف حاوی غلظت های متفاوتی از هورمون ها در محیط کشت MS مورد ارزیابی قرار گرفت.)فرمول غلظتهای هورمونی در جداول مقاله (.نتایج انالیز واریانس نشان داد که محیط کشت کالزایی در فاکتورهای هورمونی ) BA و 2,4-D ( و محیط کشت باززایی درفاکتورهای هورمونی ) BA و 2,4-D (.ومحیط کشت پراوری درفاکتورهای هورمونی ) BA و IBA ( که مورد بررسی قرار گرفتتند.پس از ارزیابی تیمارهای کال زایی،باززایی و پراوری مشخص گردیدکه بالاترین درصد رشدوجوانه زنی در هریک از تیمارهای کالزایی با غلظت ) 2 میلی گرم برلیتر 2,4-D( و باززایی باغلظت ) 13.32 میکرومول BA 5.43، میکرومول 2,4-D ( و پراوری باغلظت ) 6... میکرومول BA و 1.22میکرومول IBA ( بهترین نتایج را حاصل کردند. در مجموع توسعه سیستم کشت های درون شیشه ای به منظور تولید اینترکیبات ارزشمند توصیه میگردد .

کلمات کلیدی

, سرخ ولیک, کالوس, باززایی, پراوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071441,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {بهینه سازی کالزایی، باززایی و پرآوری سرخ ولیک Crataegus microphylla در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرخ ولیک، کالوس، باززایی، پراوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی کالزایی، باززایی و پرآوری سرخ ولیک Crataegus microphylla در شرایط درون شیشه ای
%A عزیزی ارانی, مجید
%J نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2018

[Download]