نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت , 2018-10-09

عنوان : ( مقایسه میزان تولید فنول و فلونوئید در کالوس و برگ Crataegus microphylla و بهینه سازی محیط کشت کالزایی در آن )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش بیماری دیابت شیرین در قرن حاضر به طور چشمگیری افزایش یافته است. عوارض عروقی ک افراد مبتل بروز میکند، از دلیل اصلی مرگ و میر بیماران دیابت شیرین است. براساس پژوهش های اخیر، ه' اومت ب ' ش مق ' کوئرستین (نوعی فلونوئید) و ترکیبات پلیفنولی با کاهش اختللت عملکرد عروقی، افزای اوی '' ابع ح ' ن من '' متری '' انسولین و تنظیم آن سبب کاهش عوارض ناشی از این بیماری میگردند. یکی از مه ی' ام علم ' ا ن ' ک ب ' رخ ولی ' ترکیبات پلی فنولی و فلونوئیدی با مقادیر بالیی از کوئرستین، گیاه ارزشمند س وان ' ه عن ' ته دور ب ' است که بخشهای مختلف آن بخصوص برگها، از گذش microphylla Crataegus ن'' ت. از ای '' داروهای سنتی در درمان اختللت عروقی و تنظیم انسولین در بیماران دیابتی کاربرد داشته اس افت، '' ت ب '' ک کش '' تفاده از تکنی '' رو به منظور افزایش میزان ترکیبات فنولی و فلونوئیدی در این گیاه، با اس ای '' بهینه سازی محیط کشت جهت دستیابی به پروتکل تولید کالوس صورت گرفت. در این پژوهش تیماره رار '' مورد بررسی ق MS در محیط کشت D- و 2,4 BA مختلف حاوی غلظت های متفاوتی از هورمون های μmol) اوی ' ت ح ' گرفت. پس از ارزیابی توانایی القای کالوس و کیفیت آن در هریک از تیمارها، محیطکش (μmol24/8 2,4-D و μmol 12 BA) و همچنین محیط کشت حاوی ( μmol 24/82,4-D 4 و BA ل از دو '' ای حاص '' انتخاب گردید، سپس مقدار فنول کل و فلونوئید بر حسب میزان کوئرستین در کالوس ه الوس- ' ان دادک ' تیمار با یکدیگر و همچنین با نمونه برگ گیاه در طبیعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نش mg و فنول mg 86/ با میزان فلونوئید 57 ( μmol 24/82,4-D و μmol 4 BA) های القا شده در تیمار و فنول mg 55/ 59/14 بر گرم وزن خشک کالوس دارای تفاوت معنی داری تسبت به برگ با فلونوئید 24 در گرم وزن خشک برگ است .لذا کالوسهای القایی در محیط بهینه معرفی شده برخلف برگ mg 53/2 تم '' عه سیس '' دارای میزان بالتری کوئرستین و فنول به منظور استخراج و فرآوری میباشند. در مجموع توس کشت های درون شیشه ای (بیوراکتور) به منظور تولید این ترکیبات ارزشمند توصیه میگردد.

کلمات کلیدی

, سرخ ولیک, برگ, کالوس, فلونوئید, کوئرستین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071442,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {مقایسه میزان تولید فنول و فلونوئید در کالوس و برگ Crataegus microphylla و بهینه سازی محیط کشت کالزایی در آن},
booktitle = {نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرخ ولیک، برگ، کالوس، فلونوئید، کوئرستین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان تولید فنول و فلونوئید در کالوس و برگ Crataegus microphylla و بهینه سازی محیط کشت کالزایی در آن
%A عزیزی ارانی, مجید
%J نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت
%D 2018

[Download]