دامپزشکی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (86-91)

عنوان : ( بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید )

نویسندگان: سینا مجاوررستمی , ابوالفضل غنی ئی , وحید محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلی باسیلوز یکی از بیماری های مهم صنعت طیور است. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، مهم‌ترین روش درمانی و کنترلی این بیماری است. یکی از نکات اساسی در انتخاب دارو، بررسی حساسیت باکتری جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک مصرفی است. در این مطالعه مقاومت فنوتیپی تعداد 44 جدایه باکتری از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه با نشانه های کلی سپتی سمی نسبت به آنتی بیوتیک سولفادیازین به روش انتشار در دیسک و مقاومت ژنوتیپی آن ها با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 جدایه (5/45%) به سولفادیازین مقاوم بودند و 25 جدایه (8/56%) دارای ژن Sul1 بودند. همچنین پنج جدایه که حامل ژن Sul1 بودند در بررسی فنوتیپی مقاومتی از خود نشان ندادند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقاومت جدایه‌های اشریشیاکلی در شهرستان ارومیه نسبت به سولفونامیدها بالا است و ژن Sul1 نقش مهمی در بروز مقاومت نسبت به سولفونامیدها دارد.

کلمات کلیدی

اشریشیاکلی؛ سولفادیازین؛ آنتی بیوگرام؛ sul1؛ ارومیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071453,
author = {سینا مجاوررستمی and غنی ئی, ابوالفضل and وحید محمدی},
title = {بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2018},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-6873},
pages = {86--91},
numpages = {5},
keywords = {اشریشیاکلی؛ سولفادیازین؛ آنتی بیوگرام؛ sul1؛ ارومیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجههای گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید
%A سینا مجاوررستمی
%A غنی ئی, ابوالفضل
%A وحید محمدی
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2018

[Download]