روستا و توسعه, دوره (21), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , سیده مهدیه موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت مردم در طرح‌های توسعه روستایی یکی از کم هزینه‌ترین و مطلوب‌ترین راهبرد توسعه روستایی است، بنابراین، موفقیت طرح‌های هادی روستایی، بدون مشارکت مردم، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه طرح‌های هادی و موفقیت در اجرای طرح‌های هادی در نقاط روستایی موردمطالعه انجام‌شده است. این پژوهش، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. بر اساس مطالعات اکتشافی از کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان دشتستان، روستا، 12 سکونتگاه روستایی که مشارکت بیشتری در اجرای طرح هادی روستا داشته‌اند، به‌عنوان نمونه انتخاب شد (5582N=). از این تعداد، 257 خانوار به روش نمونه‌گیری تصادفی با توجه به رابطه کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد (257n= ). همچنین 28 نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرارگرفته‌اند تا نتایج قابل‌مقایسه باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس آزمون t ‌تک نمونه‌ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است. در متغیر میزان موفقیت درروند اجرای طرح، در چند بعد بررسی شد که میزان موفقیت در بعد مسکن با میانگین (33/3) بیشتر از سایر ابعاد هست و به‌طورکلی در بین روستاهای موردمطالعه، روستای چهار برج و طلحه به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را درزمینهٔ میزان توفیق درروند اجرای طرح هادی را داشتند. همچنین با توجه به نتایج آزمون‌های همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام مشخص شد که تأثیر میزان مشارکت روستاییان بر میزان موفقیت درروند اجرای طرح هادی پذیرفته‌شده است.

کلمات کلیدی

, میزان موفقیت طرح هادی, بعد مسکن, شبکه معابر, کاربری اراضی, بعد زیست‌محیطی, شهرستان دشتستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071454,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی and موسوی, سیده مهدیه},
title = {بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2018},
volume = {21},
number = {2},
month = {September},
issn = {1563-3322},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {میزان موفقیت طرح هادی، بعد مسکن، شبکه معابر، کاربری اراضی، بعد زیست‌محیطی، شهرستان دشتستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%A موسوی, سیده مهدیه
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2018

[Download]