مدیریت سازمان های دولتی, دوره (6), شماره (4), سال (2018-6) , صفحات (57-70)

عنوان : ( شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی )

نویسندگان: زهرا حسینی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر سازمان‌ها شاهد وقوع رفتارهای غیراخلاقی هستند، اما اغلب شکلی از رفتارهای غیراخلاقی مورد غفلت گرفته است. نوعی خاص از رفتارهای غیراخلاقی با هدف رساندن منفعت به سازمان و اعضای آن صورت می‌گیرد و با عنوان رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار مشهور است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی انجام شده است. روش پژوهش، روایتپژوهی است و با استفاده از مصاحبه روایتی، تجربه افراد از رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار کسب شد. نمونة آماری تحقیق شامل 14 نفر از مدیران ادارات دولتی خراسان رضوی است که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد و نتایج تحقیق شامل سه دسته دلایل سازمانی -رفتار حمایتی مدیران عالی، نظارت و ارزیابی ناکارآمد، توزیع ناکارآمد اعتبارات، دامنة اختیارات، فشارهای زمانی-، دلایل فردی -هویت سازمانی، تعهدمندی، دلسوزی، خودخدمتی، شخصیت خطرپذیر- و دلایل قانونی -خلأ قانونی، ابهام قوانین، ناسازگاری قوانین- است.

کلمات کلیدی

, رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار, روایت‌پژوهی, سازمان‌های دولتی, تحلیل مضمون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071464,
author = {حسینی, زهرا and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین},
title = {شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی},
journal = {مدیریت سازمان های دولتی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {June},
issn = {2322-522x},
pages = {57--70},
numpages = {13},
keywords = {رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار، روایت‌پژوهی، سازمان‌های دولتی، تحلیل مضمون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی
%A حسینی, زهرا
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%J مدیریت سازمان های دولتی
%@ 2322-522x
%D 2018

[Download]