پژوهش آب در کشاورزی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (441-457)

عنوان : ( اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب )

نویسندگان: فاطمه عباس پور , دکتر حمید رضا اصغری , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمید عباس دخت , جواد شباهنگ , دکتر عادل بیگ بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­ منظور بررسی تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی­های خاک، عملکرد دانه، درصد روغن و اسیدهای چرب سیاه­دانه (.Nigella sativa L) درشرایط کمبود آب، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری به­عنوان عامل اصلی در سه سطح %100=I1 ،70%=I2و40%=I3نیاز آبی و کرت‌های فرعی شامل فاکتور بیوچار در سه سطح شامل بدون کاربرد بیوچار چوب گردو (B1)، 10 تن در هکتار بیوچار(B2)و 20 تن در هکتار بیوچار(B3)؛و کود شیمیایی در دو سطح شامل بدون مصرف کود (F1) و مصرف کود (F2)بود که شامل مصرف کودشیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار: فسفر(P2O5) =75 ، پتاسیم (K2SO4) =100 و نیتروژنN= 150 از منبع اوره بود. نتایج نشان داد که آبیاری بر ویژگی­های خاک موثر نبود ولی کاربرد 20 تن در هکتار بیوچار موجب افزایش درصد کربن آلی، رطوبت اشباع خاک و درصد نیتروژن کل خاک شد. عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن و اسیدهای چرب به­جز اسیداولئیک تحت تاثیر تیمار تنش آبیاری قرار گرفتند. آبیاری بر اساس 70 % نیاز آبی موجب افزایش میزان اسیدهای چرب بجز اسید استئاریک شد. بیوچار نیز بر عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و اسیدهای چرب مریستک، پالمیتیک و لینولئیک تاثیر معنی­داری داشت و کاربرد 10 تن در هکتار بیوچار کارایی بهتری نسبت به سایر تیمارها داشت. کاربرد تلفیقی بیوچار به­همراه کودشیمیایی از تاثیر بهتری نسبت به کاربرد هر یک از آنها به ­تنهایی برخوردار بود. در استفاده هم­زمان 10 تن در هکتار بیوچار به­همراه کودشیمیایی و آبیاری بر اساس 70% نیاز آبی (I2B2F2)، بیشترین عملکرد دانه (1158 کیلوگرم در هکتار) به­دست آمد. با توجه به نتایج این پژوهش به­نظر می­رسد استفاده از 10 تن در هکتار بیوچار در شرایطی که گیاه تحت تاثیر محدودیت رطوبتی است یا برای کاهش میزان آب مصرفی مفید باشد.

کلمات کلیدی

آبیاری؛ تنش خشکی؛ نیاز آبی؛ عملکرد دانه؛ عملکرد روغن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071481,
author = {فاطمه عباس پور and دکتر حمید رضا اصغری and رضوانی مقدم, پرویز and دکتر حمید عباس دخت and شباهنگ, جواد and دکتر عادل بیگ بابایی},
title = {اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7140},
pages = {441--457},
numpages = {16},
keywords = {آبیاری؛ تنش خشکی؛ نیاز آبی؛ عملکرد دانه؛ عملکرد روغن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب
%A فاطمه عباس پور
%A دکتر حمید رضا اصغری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر حمید عباس دخت
%A شباهنگ, جواد
%A دکتر عادل بیگ بابایی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2018

[Download]