چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک , 2006-05-15

عنوان : ( مطالعة عددی انتقال حرارت در سیستم ذخیرة انرژی مبتنی بر گرمای نهان )

نویسندگان: حسین عجم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک شبیه‌سازی عددی برای مطالعه رفتار گذرای یک سیستم ذخیره انرژی مبتنی بر گرمای نهان انجام شده است. این سیستم ذخیره انرژی گرمایی، از یک محفظه بسته با یک یا دو کانال مربعی یا دایره ای که یک ماده تغییرفاز دهنده در اطراف آنها قرار دارد، تشکیل شده است. مسئله با در نظر گرفتن معادلات دو بعدی پیوستگی، ممنتم و انرژی بر اساس مدل انتالپی فرمول بندی شده است. در این تحلیل تغییرفاز بر اساس تغییرات گرمای نهان و بصورت جمله چشمه در معادله انرژی در نظر گرفته شده و از روش شبکة ثابت غیر یکنواخت استفاده شده است. تأثیر پارامترهای مؤثر بر عملکرد سیستم شامل جابجایی آزاد، شکل هندسی مرز انتقال حرارت (مربعی یا دایره ای) و تعداد کانال روی فرآیند بررسی شده است. نتایج بدست آمده بصورت رسم مرزمشترک دوفاز، بردارهای سرعت و خطوط همدما در زمانهای مختلف و تاثیر عدد گراشف (جابجایی آزاد) روی مقدار ذوب یا انجماد (انرژی ذخیره شده یا دریافت شده) و پریود زمانی ذخیره و دریافت انرژی، ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که جابجایی آزاد، شکل کانال و تعداد آنها تاثیر قابل ملاحظه ای روی نرخ انرژی جذب شده و نرخ مق و پریود زمانی فرآیند دارند. برای ارزیابی کارایی و دقت این شبیه سازی، نتایج حاصل از ذوب و انجماد نوسانی یک مادة خالص در داخل یک محفظة دو بعدی با نتایج عددی موجود مقایسه شده است. این مقایسه ارزیابی خوب و دقت مناسب برنامه را نشان می دهد..

کلمات کلیدی

, سیستمهای ذخیره انرژی, ذوب و انجماد نوسانی, گرمای نهان, روش انتالپی, شبکة ثابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071502,
author = {عجم, حسین},
title = {مطالعة عددی انتقال حرارت در سیستم ذخیرة انرژی مبتنی بر گرمای نهان},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سیستمهای ذخیره انرژی; ذوب و انجماد نوسانی; گرمای نهان; روش انتالپی; شبکة ثابت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعة عددی انتقال حرارت در سیستم ذخیرة انرژی مبتنی بر گرمای نهان
%A عجم, حسین
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
%D 2006

[Download]