آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2018-10) , صفحات (774-763)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب )

نویسندگان: محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نتایج آزمایش¬های انجام شده در مدل آزمایشگاهی برای تعیین اثر آبشکن محافظ بر روی آبشستگی پایه پل کناری در یک کانال مرکب ارایه شده است. کانال مرکب به¬صورت متقارن و مستطیلی با عرض کانال اصلی 20 سانتی¬متر و عرض سیلاب دشت¬ها 65 سانتی¬متر در نظر گرفته شد. 75 آزمایش در 3 دبی مختلف، پنج زاویه و پنج نسبت فاصله آبشکن به طول عمودی پایه کناری انجام شد. آزمایش¬ها با استفاده از شن با دانه¬بندی یکنواخت و در مقادیر عدد فرود بین 44/0 و 49/0 انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که فرسایش تکیه¬گاه پل هنگامی که زاویه آبشکن 90 تا 120 درجه است می¬تواند تا 70% کاهش یابد. در انتها چند رابطه برای تخمین عمق آبشستگی ارایه شد. مقایسه با تحقیقات دیگر نشان داد که رابطه پیشنهادی این تحقیق برآورد دقیق¬تری برای برآورد عمق آبشستگی تکیه¬گاه پل ارایه می¬دهد.

کلمات کلیدی

, آبشستگی, آبشکن, تکیه¬گاه پل, کانال مرکب, مدل آزمایشگاهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071514,
author = {سعادت نیا, محمد and خداشناس, سعیدرضا and مجتبی صانعی and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {774--763},
numpages = {-11},
keywords = {آبشستگی، آبشکن، تکیه¬گاه پل، کانال مرکب، مدل آزمایشگاهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب
%A سعادت نیا, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مجتبی صانعی
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]