Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (5), سال (2018-12) , صفحات (147-171)

عنوان : ( مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت )

نویسندگان: افسانه میری , محمدجواد مهدوی , شهلا شریفی , بهروز محمودی بختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جستار پیش رو، سعی کرده ایم با توجه به نظریه «نابرابری قدرت در دیالوگ» فرکلاف با بررسی دیالوگهای بین شخصیتهای متضاد و هم تراز، در رمان آتش بدون دود نادر ابراهیمی، به شناخت شخصیت‌های قدرت‌مدار یا منفعل بپردازیم و از نگاه و جانب­داری‌های ایدئولوژیک نویسنده رمز گشایی کنیم. برای نظم بیشتر این چارچوب نظری، از پرسش­های مطرح­شده در مدل پیشنهادی شورت (1996) برای شناخت قدرت در دیالوگ نیز استفاده شد، تا نوع روابط و نحوۀ تسلط قطب‌های شخصیتی داستان «گالان­پهلوان متکی بر قدرت بدنی» و « آلنی­ قهرمان متکی بر قدرت فکر و اندیشه» تجزیه و تحلیل شود. تجزیه و تحلیل داده‌های بررسی­شده، حاکی از آن است، نحوۀ برخورد دو­ شخصیت­محوری رمان، در دیالوگ با دیگران، نسبت مستقیم با فراز و نشیب‌های دوران زندگی آنان دارد. دیالوگ‌های گالان با اطرافیانش به افراد خاصی محدود است و به­مرور این دایره تنگ‌تر می‌شود و به­همراه آن، از قدرت او نیز کاسته می‌شود و با مرگش، هژمونی زورگویی و تسلط قهری و اجباری او پایان می­پذیرد. در حالی که، آلنی نه­تنها با همۀ مردم به‌خصوص، زنان و اقشار طبقۀ پایین اجتماع وارد گفت‌وگو می‌شود؛ بلکه آنان را وادار می‌کند تا محور گفت‌وگو با اطرافیانشان قرار بگیرند. این عمل، باعث افزایش پذیرش مرام فکری و سیاسی او می­شود و بعد از مرگش نیز تفکراتش در سخن و عمل نسل بعدی به‌سرعت تکثیر می‌شود.

کلمات کلیدی

, نادر ابراهیمی, اتش بدون دود, نورمن فرکلاف, تحلیل گفتمان انتقادی, نوبت گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071519,
author = {میری, افسانه and مهدوی, محمدجواد and شریفی, شهلا and بهروز محمودی بختیاری},
title = {مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {5},
month = {December},
issn = {2322-3081},
pages = {147--171},
numpages = {24},
keywords = {نادر ابراهیمی، اتش بدون دود، نورمن فرکلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، نوبت گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت
%A میری, افسانه
%A مهدوی, محمدجواد
%A شریفی, شهلا
%A بهروز محمودی بختیاری
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2018

[Download]