علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (9), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک )

نویسندگان: سمیرا بیدکی , علی تهرانی فر , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوه توتفرنگی، بهدلیل برخورداری از بافتی نرم، عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. منظور بررسی اثر کاربرد اسیدهای امینه بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی، پژوهشی بهصورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی، در گلخانه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه اسید آمینه (گلوتامین، آلانین و آرژنین) در سه سطح (صفر، 500 و 1000 میکرومولار) و دو رقم توتفرنگی (کاماروسا و گاویتا) بودند. میوههای توتفرنگی، در مرحله رسیدن تجاری، برداشت شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس ، ،(TSS) میوهها در ظروف پلاستیکی بستهبندی و در یخچال با دمای 4 درجه سلسیوس قرار گرفتند. بعد از 15 روز، میزان مواد جامد محلول آنتوسیانین کل، فنل کل، فلاوُنوئید، ظرفیت آنتیاکسیدانی کل و درصد کاهش وزن میوه ،(TSS/TA) اسید قابل تیتراسیون، شاخص طعم 18 ) را دارد. همچنین، کمترین کاهش وزن / اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که تیمار آلانین 1000 - رقم گاویتا بهترین شاخص طعم ( 41 14 درصد) بود که از نظر آماری با هم تفاوت معنیداری / مربوط به تیمارهای آلانین 500 - رقم گاویتا ( 18 %) و آرژنین 500 - رقم گاویتا ( 5 65 درصد) مشاهده گردید. همچنین، تیمار گلوتامین 500 در رقم / نداشتند. بیشترین کاهش وزن نیز در تیمار گلوتامین 500 - رقم گاویتا ( 5 گاویتا بیشترین مقدار آنتوسیانین را داشت. از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که با کاربرد اسیدهای آمینه آلانین و آرژنین در قبل از برداشت میوههای توتفرنگی میتوان عمر پس از برداشت و کیفیت آنها را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, آرژنین, آلانین, گلوتامین, شاخص طعم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071529,
author = {بیدکی, سمیرا and تهرانی فر, علی and خراسانی, رضا},
title = {بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {آرژنین، آلانین، گلوتامین، شاخص طعم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک
%A بیدکی, سمیرا
%A تهرانی فر, علی
%A خراسانی, رضا
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2018

[Download]