پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (8), شماره (27), سال (2017-9) , صفحات (83-93)

عنوان : ( تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) )

نویسندگان: رحیم جوان لاجی , مصطفی لعل شاطری , عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) چکیده از جمله موضوعات مغفول در پژوهش¬های معاصر، تاثیر جدایی هرات به¬واسطۀ عهدنامۀ صلح پاریس (1273ق/ 1857م) بر حیاتِ اقتصادی خراسان طی سه دهه بعد از آن محسوب می¬گردد. هدف از این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، پاسخ به این پرسش ¬می¬باشد که موضوعات اقتصادی متاثر از این افتراق چه بوده و چه ثمراتی را بر زندگانی مردم خراسان به دنبال داشته است؟ با وجود قِلَتِ منابع در این¬ زمینه و مبتنی بر نگاهی جزئی¬نگر و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، یافته¬ها حاکی از آن است که مهم¬ترین تاثیر، انسدادِ مسیر تجاری شرق به غرب و بالعکس بود که در پی آن شهرهای خراسان از مزایای داد و ستدهای تجاری محروم گردیدند. همچنین کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیت‌های شغلی حاصل از آن، تغییر کاربری زمین¬های کشاورزی مبنی بر کشت تریاک و استقبال از تجارت این محصول و در نهایت رواج اجناسِ روسی و افزایش قیمتِ کالاها از جمله مسائل تاثیرگذار بر حیات اقتصادی خراسان در دوره زمانی 1273ق تا 1313ق محسوب می¬گردد. در این بین نقش سیاست¬گذاری¬های انگلیس در راستای منافعی همچون ایجاد حریمی امن برای هند و نیز کسب درآمدهای تجاری مبنی بر انسداد گذرگاه هرات و توجه به خلیج فارس برای مبادلات، حائز اهمیت می¬باشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه¬ها: اقتصاد, هرات, خراسان, انگلیس, قاجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071533,
author = {جوان لاجی, رحیم and لعل شاطری, مصطفی and سرافرازی, عباس},
title = {تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2017},
volume = {8},
number = {27},
month = {September},
issn = {2251-6131},
pages = {83--93},
numpages = {10},
keywords = {کلید واژه¬ها: اقتصاد، هرات، خراسان، انگلیس، قاجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)
%A جوان لاجی, رحیم
%A لعل شاطری, مصطفی
%A سرافرازی, عباس
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2017

[Download]