ادبیات پایداری, دوره (10), شماره (18), سال (2018-8) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس )

نویسندگان: اعظم استاجی , شهلا شریفی , عصمت فراگردی , مرتضی رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه عبارات استعاری مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس می-پردازد. تحلیل عبارات استعاری حیوانات، بر اساس چهارچوب لیکاف و جانسون انجام شده است. بر اساس این دیدگاه شناختی، استعاره فقط به یک آرایه‌ی ادبی به عنوان یکی از صور کلام اطلاق نمی‌شود، بلکه فرایندی فعال در نظام شناختی بشر محسوب شده تا جایی‌که استعاره‌های مفهومی یکی از راه‌های اساسی در درک افراد از مفاهیم در نظر گرفته می‌شود. مقاله حاضر در پی یافتن تفاوت‌هایی است که در به‌کار‌گیری استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در مورد نیروی خودی و نیروی دشمن وجود دارد. مسئله دیگری که پیش روی این تحقیق است، بررسی فرهنگی هر یک از این عبارات استعاری می‌باشد. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است. داده‌های این مقاله از 30 کتاب برگزیده جشنواره دفاع مقدس با قالب داستان گرفته شده است. نتایج و یافته‌های این تحلیل نشان می-دهد که حوزه حیوانات به عنوان حوزه مبدأ، یکی از پرکاربردترین حوزه‌های استعاری می‌-باشد و بیشترین تعداد اسامی حیواناتی که بالاترین درجه‌ی توهین‌ و حیوانیت را به همراه دارند، برای اشاره به نیروی دشمن استفاده شده است. اما برای اشاره به نیروهای خودی از تعداد کمی از اسامی حیوانات استفاده شده و این اسامی دارای بار معنایی مثبت می‌باشند.

کلمات کلیدی

دیدگاه شناختی؛ استعاره؛ ادبیات دفاع مقدس؛ حیوانات؛ جنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071535,
author = {استاجی, اعظم and شریفی, شهلا and فراگردی, عصمت and مرتضی رستمیان},
title = {بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس},
journal = {ادبیات پایداری},
year = {2018},
volume = {10},
number = {18},
month = {August},
issn = {2008-6881},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {دیدگاه شناختی؛ استعاره؛ ادبیات دفاع مقدس؛ حیوانات؛ جنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس
%A استاجی, اعظم
%A شریفی, شهلا
%A فراگردی, عصمت
%A مرتضی رستمیان
%J ادبیات پایداری
%@ 2008-6881
%D 2018

[Download]