سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (9), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (187-195)

عنوان : ( ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین )

نویسندگان: لیلا وفادارقاسمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تیمار موش­های صحرایی هیپرگلیسمیک با بنفوتیامین بر میزان مانایی سلول­های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست­های سلول­ زدایی شده عصب سیاتیک بوده است. مواد و روش­ها: بعد از القای هیپرگلیسمی (STZ) و تیمار 4 و 8 هفته­ای با بنفوتیامین از یک­ سوم میانی عصب سیاتیک، به‫روش ساندل، داربست­های سلول­ زدایی شده تهیه شد. به­ موازات آن، از بافت چربی سلول­های بنیادی استخراج، تکثیر و سپس در مرحله پاساژ 4 بر روی داربست­ها پیوند زده شدند. در روز هشتم پس از پیوند، مانایی سلول­ها در محیط کشت توسط تست MTT و همچنین میزان چسبندگی سلول­ها بر روی داربست توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: در مقایسه با گروه سالم، میزان مانایی سلولها در محیط کشت محتوی داربست­های متعلق به موش­های صحرایی هیپرگلیسمیک تیمار نشده به­ طور معنی­ داری کاهش یافت ولی بین گروه تیمارشده با بنفوتیامین و گروه سالم تفاوت معنی­ داری دیده نشد. بررسی SEM داربست­ها چسبندگی سلول­ها بر روی داربست را تایید کرد. نتیجه­ گیری: هیپرگلیسمی احتمالا از طریق افزایش گلیکوزیلاسیون و تولید AGEs موجب کاهش اثرات القایی پروتئین­های ECM بر میزان مانایی و همچنین چسبندگی سلول­ها به داربست سلول ­زدایی شده می­شود. چنین به ­نظر می­رسد که تیمار موش­های صحرایی هیپرگلیسمیک با بنفوتیامین با ممانعت از تغییرات متابولیک پیشرفته در پروتئین­های ECM از تغییرات ساختاری ECM جلوگیری می­کند.

کلمات کلیدی

هیپرگلیسمی؛ داربست سلول­ زدایی شده عصب سیاتیک؛ سلول­های بنیادی مشتق از بافت چربی؛ بنفوتیامین؛ ماتریکس خارج سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071536,
author = {وفادارقاسمی, لیلا and بهنام رسولی, مرتضی and مقدم متین, مریم and مهدوی شهری, ناصر},
title = {ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {1027-7560},
pages = {187--195},
numpages = {8},
keywords = {هیپرگلیسمی؛ داربست سلول­ زدایی شده عصب سیاتیک؛ سلول­های بنیادی مشتق از بافت چربی؛ بنفوتیامین؛ ماتریکس خارج سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین
%A وفادارقاسمی, لیلا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقدم متین, مریم
%A مهدوی شهری, ناصر
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2018

[Download]