علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (49), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (49-57)

عنوان : ( مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیت )

نویسندگان: آرش مامدی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ کیفیت بذر از زمان برداشت تا کشت بعدی هدف اصلی نگهداری و انبارمانی بذر است و شرایط محیط انبار، به ویژه دو عامل دما و رطوبت از مهم ترین عامل های زوال و کاهش بنیه بذر هستند. بنابراین به منظور تعیین معادلۀ بقای بذر الیس و روبرتز در رابطه با انبارمانی بذر کینوا و معرفی ثابتهای معادلۀ حیات بذر، آزمایشی در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال 1394 انجام شد. پس از تعیین قوۀ نامیه و رطوبت اولیۀ بذر، رطوبت آن ها به مقدار 5 ، 9 ، 13 و 17 درصد رسانیده شد و در بستههای نانو در دماهای 5 ، 15 ، 25 و 35 درجۀ سلسیوس قرار گرفتند. نمونهبرداری از بذرها در فاصلههای زمانی معین، بسته به شرایط نگهداری انجام گرفت و درصد بذر جوانه زده، ضریب های معادله و رابطۀ سیگما با رطوبت و دما تعیین و پس از تجزیه وتحلیل پروبیت نمودارهای مربوط به هر شرایط رسم شد. کمترین سطح زوال بذر در دمای 5 درجۀ سلسیوس با رطوبت محتوی 5 درصد بود که پس از هشت ماه انبارمانی، جوانه زنی از 98 درصد به 94 درصد کاهش یافت. بیشترین زوال بذر در دمای 35 و 25 درجۀ سلسیوس با رطوبت محتوی 17 درصد بود. مقدار ضریب های حیات KE ، CW ، CH و CQ به ترتیب 93 / 2 ، 51 / 0 ، 019 / 0 و 00031 / 0 بود. نتایج نشان داد، با افزایش رطوبت بذر و دما در مدت انبارمانی، درصد زنده مانی بذر کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, دما, رطوبت, زوال بذر, طول عمر بذر, معادله بقای بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071540,
author = {آرش مامدی and توکل افشاری, رضا},
title = {مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیت},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {49},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4811},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {دما، رطوبت، زوال بذر، طول عمر بذر، معادله بقای بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیت
%A آرش مامدی
%A توکل افشاری, رضا
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2018

[Download]