فقه و اصول, دوره (50), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (31-51)

عنوان : ( خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین )

نویسندگان: حسین حقیقت پور , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهشهای فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاههای مسائل و پیجویی ریشههای تاریخی مفـاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی کـه بیتردیـد فهـم عمیـق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحـث اصـول عملیـه نیـز از ایـن قاعـده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاههای تاریخی مباحث عام اصول عملیـه پرداختـه و تـلاش کـرده بـا مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسشهایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحـث اصولی و فقه استدلالی، ویژگیهای مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیـب طـرح ایـن اصـول، جایگـاه و رابطهی آنها با یکدیگر و نظم موجود در میان آنها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیـه گرچـه مبانی استواری در آموزههای ائمه )ع( دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاههای ایـن اصـول در متـون اصـول و فقـه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته میشود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگـی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایینتر قرار دارد.

کلمات کلیدی

, اصول عملیه, استصحاب, برائت, احتیاط, خاستگاه تاریخی اصول عملیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071541,
author = {حسین حقیقت پور and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {50},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۳۹},
pages = {31--51},
numpages = {20},
keywords = {اصول عملیه، استصحاب، برائت، احتیاط، خاستگاه تاریخی اصول عملیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین
%A حسین حقیقت پور
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ ۲۰۰۸-۹۱۳۹
%D 2018

[Download]