دانش پیشگیری و مدیریت بحران, دوره (8), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (401-415)

عنوان : ( ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی )

نویسندگان: فاطمه فیضی کوشکی , مرتضی اکبری , هادی معماریان , محمود اعظمی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: به منظور اولویت‌بندی برنامه‌های مدیریتی بیابان‌زایی بر مبنای آینده‌پژوهی سناریویی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی در استان خراسان رضوی، پیاده¬سازی پژوهش و جمع¬آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه¬های هدفمند و نگاه تشکیل گروه¬های کارشناسی استفاده شد. روش: در این راستا بر اساس معیارهای پژوهش (تعیین عدم‌قطعیّت‌ها) در چارچوب یک پرسش¬نامه بسته و هدفمند با استفاده از روش دلفی میان کارشناسان شناسایی شده و متخصص توزیع گردید؛ در ادامه برای انجام برنامه‌ریزی سناریو از 6 مرحله تعیین شده بهره‌گیری شد. یافتهها: نتایج حاکی از آن بود که بر اساس نتایج حاصل از مرحله اوّل دلفی، در مرحله اوّل از تحلیل و آنالیز پرسشنامه‌ها به دست آمد بدین شرح بود: معیار اقلیم، معیار آب، معیار فعالیّت‌های انسانی، معیار اقتصادی – اجتماعی، معیار پوشش گیاهی، معیار کشاورزی، معیار خاک و زمین‌شناسی و در نهایت معیار فرسایش. همان‌طور که مشاهده می‌شود عامل اول و قوی‌ترین عامل در مرحله نخست عامل اقلیمی می‌باشد. معیارهای بیابان‌زایی که در مرحله نهایی فرآیند دلفی از تحلیل و آنالیز پرسشنامه‌ها به دست آمد به ترتیب اولویت شامل: معیارهای فعالیّت‌های انسانی، اقلیم، آب، اقتصادی – اجتماعی، پوشش گیاهی، کشاورزی، خاک و زمین‌شناسی و فرسایش است. در مرحله نهایی نیز فعالیت‌های انسانی و عامل اقلیمی نقش پررنگتری را ایفا می‌نمایند. از آنجایی که این دو عامل بیشترین تأثیر را از منظر متخصصین این رشته بر روی بیابان‌زایی منطقه دارند بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: از راهبردهای اساسی نیز که در این دو حوزه می‌توان بدان اشاره کرد، می‌توان به مدیریت عوامل انسانی در هر دو بخش اشاره نمود که با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و استفاده از افراد کارآمد و آموزش عمومی برای کاهش اثرات این مخاطره اقدام کرد.

کلمات کلیدی

, بیابان‌زایی, آینده‌پژوهی, سناریو, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071542,
author = {فیضی کوشکی, فاطمه and اکبری, مرتضی and هادی معماریان and محمود اعظمی راد},
title = {ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی},
journal = {دانش پیشگیری و مدیریت بحران},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-5955},
pages = {401--415},
numpages = {14},
keywords = {بیابان‌زایی، آینده‌پژوهی، سناریو، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی
%A فیضی کوشکی, فاطمه
%A اکبری, مرتضی
%A هادی معماریان
%A محمود اعظمی راد
%J دانش پیشگیری و مدیریت بحران
%@ 2322-5955
%D 2019

[Download]