علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (33-43)

عنوان : ( بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد )

نویسندگان: محسن اسلامی , ابوالفضل غنی ئی , الهام زاده هاشم , سعید نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر اثر اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس که در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ذخیره شده بررسی شد. برای این منظور،‏ جمع آوری منی از خروس¬ها (تعداد= 10) 2 نوبت در هفته انجام گرفت؛ سپس نمونه‌های با کیفیت خوب،‏ رقیق شدند و اسید لینولنیک با غلظت‌های صفر ( کنترل)،‏ 40 (40L)‎،‏ 80 (80L)‎ و 160 (160L)‎ میکرومولار به آن‌ها افزوده شد. به منظور بررسی اثر اسید لینولنیک بر اسپرم،‏ حرکت پیش‌رونده رو به جلو،‏ قابلیت زنده‌مانی‌،‏ همچنین غلظت مالون دی آلدهید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در محیط نگه‌‌داری و اسپرم در ساعت‌های صفر،‏ 24 و 48 آزمایش اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج این پژوهش،‏ حرکت پیش‌رونده رو به جلو در زمان¬های 24 و 48 پژوهش در گروه¬¬های 80L و 160L و نیز درصد زنده¬مانی اسپرم در گروه‌های 80L و 160L در ساعت 48 پژوهش بالاتر از گروه کنترل بود (05‎/0 p <)؛ علاوه بر این،‏ غلظت مالون دی آلدهید در ساعات 24 و 48 پژوهش درگروه¬های 80L و 160L در محیط نگه‌‌داری و اسپرم کم¬تر از گروه کنترل بود (05‎/0 p <). گروه¬های ذکر شده در ساعات 24 و 48 پژوهش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بالا¬تری نسبت به گروه کنترل نشان دادند (05‎/0 p <)‌؛ در نتیجه،‏ غنی سازی با غلظت¬های 80 و 160 میکرومولار اسید لینولنیک می‌تواند باعث بهبود کیفیت منی خروس ذخیره‌سازی شده در دمای یخچال شود.

کلمات کلیدی

, اسید لینولنیک , منی , خروس , اسپرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071544,
author = {محسن اسلامی and غنی ئی, ابوالفضل and الهام زاده هاشم and سعید نوروزی},
title = {بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {August},
issn = {۲۴۲۳-۳۶۳۳},
pages = {33--43},
numpages = {10},
keywords = {اسید لینولنیک ، منی ، خروس ، اسپرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد
%A محسن اسلامی
%A غنی ئی, ابوالفضل
%A الهام زاده هاشم
%A سعید نوروزی
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ ۲۴۲۳-۳۶۳۳
%D 2018

[Download]