فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (26), سال (2018-11) , صفحات (45-55)

عنوان : ( تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات )

نویسندگان: فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفورافان یک ایزوتیوسیانات مشتق شده از گلوکورافانین (نوعی گلوکوزینولات) تحت هیدرولیز آنزیم میروزیناز است که دارای خواص دارویی متعددی از جمله فعالیت ضد توموری در انسان است. این گلوکوزینولات در گیاه ازمک از خانواده شب­بو دارای تجمع زیادی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات محتوای سولفورافان، فلاونوئیدهای کل و آنتوسیانین و همچنین بررسی فعالیت آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه­های پنج روزه ازمک پس از تیمار با غلظت­های مختلف هورمون جاسمونات بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از عدم تغییر محتوای سولفورافان پس از 48­ ساعت تیمار با جاسمونات و در عین حال کاهش محتوای آن در تیمار با غلظت­های 50 و 100 میکرومولار جاسمونات پس از گذشت 72 ­ساعت بود. از طرف دیگر، محتوای فلاونوئید کل در گیاهچه­های تیمار شده با غلظت­های 50 و 100 میکرومولار جاسمونات در هر دو زمان تیمار افزایش یافت و محتوای آنتوسیانین نیز در گیاهچه­های تحت تیمار 72 ساعت نسبت به نمونه شاهد به طور معنی­داری افزایش نشان داد. علاوه بر این، فعالیت آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز در هر دو زمان تیمار (بجز فعالیت پراکسیداز پس از تیمار72­ ساعت با غلظت 50 میکرومولار جاسمونات) کاهش یافت. در مجموع چنین استنباط می­شود که تاثیر جاسمونات به عواملی نظیر غلظت هورمون، مدت زمان اعمال تیمار و نوع مسیر بیوسنتزی متابولیت­ها وابسته است. به علاوه چنین بنظر می­رسد، تحت تیمار با جاسمونات، سیستم آنتی­اکسیدانی این گیاه بیشتر از طریق مسیر فنیل پروپانوئید تقویت می­شود.

کلمات کلیدی

, آنتی‌اکسیدان, ازمک, جاسمونات, سولفورافان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071554,
author = {رضایی, فاطمه and لاهوتی, مهرداد and محمود ملکی and گنجعلی, علی},
title = {تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {26},
month = {November},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {45--55},
numpages = {10},
keywords = {آنتی‌اکسیدان، ازمک، جاسمونات، سولفورافان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات
%A رضایی, فاطمه
%A لاهوتی, مهرداد
%A محمود ملکی
%A گنجعلی, علی
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2018

[Download]